16.8.2023
I
Opi kryptoista

Kaupankäynti kryptovaluutoilla

Avainkohdat

1. Kryptovaluutoista on muodostunut merkittävä kaupankäynnin muoto. Niiden tekniset ominaisuudet ja voimakas volatiliteetti tekevät niistä poikkeuksellisen otollisen kaupankäynnin kohteen.

2. Perinteisempien omaisuusluokkien kaupankäyntistrategiat lähtökohtaisesti soveltuvat myös kryptovaluuttoihin, mutta kryptomarkkinan tietyt erityispiirteet on syytä huomioida.

3. Itselle sopivan kaupankäyntistrategian valitseminen riippuu kaupankävijän henkilökohtaisesta tilanteesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista ja taloudellisista tavoitteista.

JOHDANTO

Kryptovaluuttojen yleistymisen ja niihin liittyvän tietoisuuden kasvamisen myötä myös kiinnostus niillä käytävään kaupankäyntiin on merkittävästi kasvanut. Erityisesti vuosien 2020-2021 nousumarkkina toi yleiseen tietoisuuteen kryptovaluutoilla kaupankäynnin ja siinä piilevät huomattavat tuottomahdollisuudet.

Kuten perinteisemmissäkin omaisuusluokissa, myös kryptovaluutoissa on mahdollista hakea tuottoja kahdella päästrategialla, sijoittamisella ja kaupankäynnillä (“treidaamisella”). Erona näillä strategioilla on tuottojen odotettu aikahorisontti ja näkemys markkinan suunnasta. Kryptovaluuttoihin sijoittava pyrkii hyötymään sijoituskohteeksi valitsemiensa kryptovaluuttojen pitkän aikavälin arvonnoususta, kun kauppaa käyvä taas pyrkii hyötymään kryptovaluuttojen lyhyen aikavälin arvon vaihtelusta (volatiliteetista). Historiallisesti kryptomarkkina on tarjonnut perinteisempiin omaisuusluokkiin verrattuna sekä poikkeuksellisen korkeita tuottoja että poikkeuksellisen suurta volatiliteettia, mikä on tehnyt sitä otollisen kohteen sekä sijoittamiselle että kaupankäynnille.

Paitsi tuottojensa ja volatiliteettinsa puolesta, kryptovaluutat ovat myös teknisten ominaisuuksiensa puolesta otollinen kaupankäynnin kohde. Kryptovaluuttojen markkina on täysin globaali, auki 24/7 vuoden jokaisena päivänä ja sisältää tuhansia kaupankäynnin kohteena olevia tokeneita, joilla on mahdollista käydä kauppaa paitsi suhteessa dollariin ja muihin fiat-valuuttoihin, usein myös suhteessa toisiinsa. Tässä artikkelissa tutustutaan kryptovaluuttoihin kaupankäynnin kohteena.

KRYPTOVALUUTTAKAUPANKÄYNNIN ERITYISPIIRTEITÄ

Kaupankäynti kryptovaluutoilla muistuttaa suurelta osin kaupankäyntiä perinteisemmillä instrumenteilla, kuten osakkeilla. Sillä on kuitenkin joitakin omaisuusluokkaan liittyviä erityispiirteitä, joita tarkastelemme seuraavassa.

1. Volatiliteetti

Kryptomarkkina on nuori ja markkina-arvoltaan osakemarkkinaa pienempi. Se on myös juuriltaan huomattavan piensijoittajavetoinen, ja piensijoittajien suhteellinen osuus on edelleen osakemarkkinaa suurempi. Nämä piirteet, yhdessä varhaisen vaiheen teknologioihin väistämättä liittyvän spekulatiivisen elementin kanssa, tekevät kryptomarkkinasta huomattavan volatiiliin osakemarkkinoihin verrattuna. Pitkäaikaiselle sijoittajalle voimakas volatilitteeti voi edustaa riskiä, mutta aktiiviselle kaupankävijälle kryptovaluuttojen volatiliteetti tarkoittaa myös merkittäviä tuottomahdollisuuksia.

Kuva 1. Bitcoin, Nasdaq ja S&P 500 volatiliteetti
Kuva 1. Bitcoin, Nasdaq ja S&P 500 volatiliteetti

2. 24/7 Kaupankäynti

Siinä missä osakemarkkina aukeaa ja sulkeutuu pörssin aukioloaikojen mukana, kryptomarkkinalla kauppaa käydään 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Tämä vähentää maantieteellisen sijainnin tai aikavyöhykkeen vaikutusta kaupankäyntiin osallistumiseen. Ympärivuorokautinen kaupankäynti luo mielenkiintoisia tilanteita ja tuottomahdollisuuksia myös silloin perinteiset sijoitusmahdollisuudet ovat suljettuna, kuten viikonloppuisin.

3. Sosiaalisen median vaikutus

Markkinan 24/7 aukioloon liittyen, kryptomarkkina elää tiiviissä yhteydessä toisen sen kanssa rinnakkain kehittyneen vuorovaikutusalustan, eli sosiaalisen median kanssa. Kryptovaluuttojen tavoin sosiaalinen media operoi 24/7, ja siellä tapahtuvilla käänteillä voi olla vaikutusta myös kryptomarkkinoihin. Dramaattisimpia esimerkkejä tästä oli miljardööri Elon Muskin meemikryptovaluutta Dogecoinia koskeva twiitti tammikuussa 2021, joka aiheutti Dogecoinin kurssin nelinkertaistumisen muutamassa tunnissa.

ERILAISET KAUPANKÄYNTISTRATEGIAT

Kryptovaluutoilla on, osakemarkkinan tavoin, mahdollista käydä kauppaa monella erilaisella tavalla. Alla esitellään tyypillisimpiä kaupankäynnissä käytettyjä strategioita:

1. Holdaaminen (buy and hold)

Kryptovaluuttojen parissa holdaaminen viittaa strategiaan, jossa kryptovaluuttaa ostetaan, joko kertaluonteisesti tai ajallisesti hajauttaen, ja pidetään vuosikausia (jopa vuosikymmeniä), välittämättä lyhyen aikavälin voimakkaasta volatiliteetista. Holdaamiseen perustuvan strategian pohjalla on uskomus, että yli ajan kryptovaluuttojen arvo nousee, vaikka lyhyellä aikavälillä hintavaihtelu olisikin rajua kumpaankin suuntaan.

2. Positiotreidaaminen (position trading)

Positiotreidaaminen muistuttaa holdaamista, mutta siinä ei ole tarkoitus sitoutua määräämättömän pitkään pitoaikaan, vaan suotuisan kurssikehityksen myötä myydä positio pois. Positiotreidaajan tyypillinen pitoaika on kuukausista vuosiin. Tyypillistä positiotreidaamista voi olla esimerkiksi pyrkimys tunnistaa kryptomarkkinan sykleistä (Lue lisää kryptomarkkinan syklisyydestä Learning-artikkelistamme) aallonpohja tai sen läheisyys, ottaa positio ja pyrkiä myymään seuraavan syklin kurssihuipun läheisyydessä.

3. Swing-treidaus (swing trading)

Swing-treidaamisen pitoaika on hieman positiotreidaamista lyhyempi, tyypillisesti päivistä viikkoihin. Kryptovaluuttojen tapauksessa swing-treidaaja ei siis tyypillisesti pyri hakemaan osto- ja myyntipaikkoja kokonaisen markkinasyklin ajalta, vaan sen sisällä olevista mikrosykleistä. Kryptovaluuttojen voimakkaan volatiliteetin vuoksi swing-treidaajan pitoajassakin useiden kymmenien prosenttien hintamuutokset ovat tavanomaisia.

Kuva 2 Positotreidaajan (sininen) ja swing-treidaajan (keltainen) mahdollisia bitcoin-positioita 2020-2022
Kuva 2 Positotreidaajan (sininen) ja swing-treidaajan (keltainen) mahdollisia bitcoin-positioita 2020-2022

4. Päiväkauppa (day trading)

Päiväkauppa-termi on alunperin peräisin osaketreidaamisesta, ja viittaa kaupankäyntiin, jossa positio ostetaan ja myydään samana päivänä ennen pörssin sulkeutumista. Kryptomarkkinan operoidessa ilman sulkeutumista 24/7, on termissä kryptovaluuttojen kontekstissa mukana hitunen nostalgiaa, mutta edelleen sillä viitataan kaupankäyntiin, jossa position pitoaika jää kokonaisten päivien sijasta tunteihin. Päivän sisäisistä hintaliikkeistä hyötyminen luonnollisesti edellyttää pidemmän pitoajan strategioita tarkempaa markinnan ja kryptovaluuttojen kurssien seurantaa.

5. Scalping

Scalping on tyypillisistä kaupankäyntistrategioista nopeatempoisin. Siinä pitoaika on vain minuutteja, äärimmillään jopa sekunteja. Näin nopeatempoisessa kaupankäynnissä yksittäisen position tuotot luonnollisesti jäävät pieniksi, ja strategian tuottoisa toteuttaminen perustuu suureen määrään kauppoja. Tällainen kaupankäynti luonnollisesti vaatii runsaasti aikaa ja huomiota, eikä sitä voi suositella aloittavalle kaupankävijälle.

Kuva 3. Kaupankäyntistrategioiden pitoaikoja

KAUPANKÄYNTISTRATEGIAN VALITSEMINEN

Itselle sopivan kaupankäyntistategian valitseminen on avainasemassa menestyksekkäässä kaupankäynnissä kaikilla instrumenteilla, niin myös kryptovaluutoilla. Oikea kaupankäyntistrategia on sellainen joka sopii omaan taloudelliseen tilanteeseen, taloudellisiin tavoitteisiin, taloudelliseen riskinsietokykyyn ja kaupankäyntiin ja sen harjoitteluun käytettävissä olevaan aikaan ja energiaan. Alla joitakin huomioita, joita kaupankäyntistrategiaa valitessa kannattaa arvioida:

1. Aikahorisontti

Mikä on sinulle sopiva positioiden pitoaika? Tavoitteletko kaupankäynnillä nopeita, samana päivänä realisoituvia voittoja, vuosien päästä toteutuvia tuottoja vai jotain siltä väliltä? Milloin mahdollisesti tarvitset kaupankäyntiin sidottuja varoja?

2. Käytettävissä oleva aika

Kuinka paljon sinulla on aikaa käytettävissä kaupankäyntiin? Onko sinun mahdollista allokoida siihen aikaa päivittäin, viikoittain vai kuukausittain? Lyhyempiin pitoaikoihin perustuvat strategiat vaativat tiiviimpää markkinoiden seurantaa ja täten myös energiaa.

3. Oma temperamentti ja persoonallisuus

Kuinka suhtaudut taloudellisiin voittoihin ja tappioihin? Vaikuttavatko ne harkinta- tai päätöksentekokykyysi? Lyhyempiin pitoaikoihin perustuvat strategiat tuottavat voittoja ja tappioita usein. Jos kaupankävijällä on taipumusta jäädä murehtimaan epäonnistuneita kauppoja, saattavat lyhyiden pitoaikojen strategiat käydä emotionaalisesti raskaiksi.

4. Markkinatuntemus ja trading-osaaminen

Kuinka hyvin tunnet kryptomarkkinaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä? Kuinka tiivisti sinun on mahdollista seurata kryptomarkkinoita ja niihin liittyvää uutisointia? Entä kuinka hyvin tunnet teknistä analyysia? Mitä lyhyemmillä pitoajoilla operoidaan, sitä suuremmaksi kasvaa teknisen analyysin merkitys. Pidemmissä strategioissa taas korostuvat toimialan fundamentit, kuten teknologinen kehitys.

5. Markkinatilanne

Markkinahuippua seuraavassa laskumarkkinassa saattaa positiotreidaaja joutua odottelemaan tuottojaan useita vuosia, kun taas lyhyempien pitoaikojen treidaaja saattaa käydä tuottoisaa kauppaa myös laskumarkkinan heiluessa edestakaisin. Voimakkaassa nousumarkkinassa taas pidempien pitoaikojen treidaaja saattaa päästä vähemmällä vaivalla jopa parempiin tuottoihin kun lyhyiden positioiden treidaaja.

6. Riskinsietokyky

Kuinka paljon siedät kaupankäyntiin liittyvää taloudellista riskiä? Miten kaupankäynnin mahdolliset tappiot vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseesi? Huomioithan, että riskinsietokyky (risk tolerance) viittaa objektiiviseen taloudelliseen tilanteeseesi, ja on eri asia kuin subjektiivinen riskinottohalukkuus (risk appetite). Jos riskinottohalukkuus ylittää todellisen riskiensietokyvyn, ollaan aina vaarallisilla vesillä, niin myös kryptovaluuttojen kaupankäynnissä.

Yhteenveto

Kuten edellä todettu, kryptovaluutat ovat omaisuusluokka, jonka korostunut volatiliteetti tekee siitä houkuttelevan kaupankäynnin kohteen. Tuottoisa kaupankäynti kryptovaluutoilla edellyttää perustietoja treidauksen yleisistä periaatteista ja toimialan erityispiirteistä sekä taloudellista ja emotionaalista sietokykyä riskeille ja kaupankäynnissä mahdollisesti syntyville tappioille. Näiden edellytysten täyttyessä kaupankäynti tarjoaa korkeita riskejä sietävällä treidaajalle mahdollisuuden myös korkeisiin tuottoihin.

Kvarn Learning-materiaalin sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Learning-materiaalin kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Learning-materiaalin kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Learning-materiaalissa esitetyt tiedot koskevat materiaalin kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa Learning-materiaaliin sisältyvän tai Learning-materiaalissa viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.