Palvelun käyttöehdot

1. YLEISTÄ

Kvarn Capital Oy (”Palveluntarjoaja” tai ”Kvarn Capital”) tarjoaa internetissä toimivan Kvarn X välityspalvelun, jossa Asiakas voi myydä ja ostaa Virtuaalivaluuttoja. Kvarn X -palvelu tarjoaa lisäksi Virtuaalivaluuttojen säilytyspalvelun (edellä mainitut yhdessä ”Palvelu”). Palveluntarjoaja Kvarn Capital Oy, on Suomen lakien mukaisesti perustettu ja rekisteröity osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja, jolla on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä rekisteröinti toimia virtuaalivaluutan tarjoajana.

Kvarn X -palvelussa on tarjolla myös rahastojen seuranta- ja raportointipalveluja (”Rahastopalvelu”). Kvarn Asset Management Oy on tehnyt sopimuksen Kvarn X -palveluntarjoajan Kvarn Capitalin kanssa Rahastopalveluiden tarjoamisesta. Kvarn Asset Management Oy on Kvarn Capital Oy:n tytäryhtiö. Kvarn Asset Management Oy:llä (”Kvarn Asset Management”) on Finanssivalvonnan myöntämä rekisteröinti toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana. Kvarn Capital Oy ja Kvarn Asset Management Oy yhdessä ”Palveluntarjoajat”. Nämä Käyttöehdot ("Käyttöehdot") ovat 4.8.2023 alkaen voimassa toistaiseksi. Näissä Käyttöehdoissa on kuvattu Palvelun ja Rahastopalvelun käyttämisen ehdot. Asiakkaan luodessa Käyttäjätilin Kvarn X -palveluun, hyväksyy Asiakas samalla nämä Käyttöehdot.

Nämä Käyttöehdot koskevat kaikkia Asiakkaita, jotka käyttävät Palveluita/Rahastopalveluita Palveluntarjoajien Verkkosivuston kautta tai muilla pääsytavoilla. Käyttöehdot säätelevät asiakkaan pääsyä Palveluihin/Rahastopalveluihin, ja niitä sovelletaan kaikkiin Kvarn X -palvelussa tehtäviin/mahdollisiin Transaktioihin ja toimiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajien välillä.

Määritelmät

Näissä Käyttöehdoissa käytetyillä termeillä on seuraavat merkitykset:

Asiakas

Palveluntarjoajien yritysasiakkaat (oikeushenkilö) ja luonnolliset henkilöasiakkaat yhdessä.

Käyttäjätili

Henkilökohtainen käyttäjätili Palvelussa/Rahastopalvelussa. Käyttäjätilillä Asiakas näkee Palvelussa käytössä olevien fiat-määräisten varojen ja Virtuaalivaluuttojen saldon, siirtojen ja nostojen määrän, kauppahistorian sekä muut tiedot ja asetukset. Asiakas voi hallinnoida tietoja ja asetuksia Käyttäjätilillään. Palvelun Käyttäjätiliä ei tule sekoittaa pankkitiliin. Asiakkaan Käyttäjätilille siirtämät fiat-määräiset varat säilytetään Maksupalveluntarjoajan Maksupalveluiden avulla. Palveluntarjoaja ei osallistu Maksupalveluiden tarjontaan. Käyttäjätilillä Asiakas näkee Rahastopalvelussa omistamiensa Kvarn Asset Managementin hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksien arvonkehityksen sekä Asiakas voi tarkastella näiden rahastojen raportteja sekä rahastosijoituksiin liittyviä sopimuksia ja muita asiakirjoja.     

Käyttäjätunnus

Kaikilla Asiakkailla on henkilökohtainen tunnus Palvelussa/Rahastopalvelussa, joka toimii Palveluun/Rahastopalveluun sisään kirjauduttaessa Käyttäjätunnuksena. Käyttäjätunnus muodostuu ja luodaan, kun Asiakas luo Käyttäjätilin Palveluun/Rahastopalveluun. Jos Asiakas luo Käyttäjätilin verkkopankkitunnistautumisella, toimii siinä välittyvä henkilötunnus käyttäjätunnuksena Palveluun/Rahastopalveluun. Jos Asiakkaan käytössä ei ole Palvelussa/Rahastopalvelussa hyväksyttävää verkkopankkitunnistautumista, tilin rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettu sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena Palveluun/Rahastopalveluun. 

Maksupalvelut

Maksulaitoslain (297/2010) 1 §:n 2 momentin mukaiset palvelut, joissa on yksinkertaistaen kyse fiat-varojen siirtoja ja säilytystä koskevista palveluista. Maksupalvelujen tarjonta edellyttää oikeanlaista rekisteröintiä tai toimilupaa Finanssivalvonnalta, kuten maksulaitoksen, sähkörahayhteisön tai luottolaitoksen toimilupaa. Palveluntarjoajalla ei ole lupaa tarjota Maksupalveluita, jonka vuoksi Palveluntarjoaja ei osallistu Maksupalveluiden tarjontaan, ja Maksupalveluntarjoaja tarjoaa kaikki Palvelun Maksupalvelut. Maksupalveluiden käyttö Palvelussa edellyttää aina erillistä sopimusta Asiakkaan ja Maksupalveluntarjoajan välillä, joten ennen Maksupalveluiden käyttämistä Palvelussa, Asiakkaan tulee erikseen kirjallisesti hyväksyä Maksupalveluntarjoajan käyttöehdot Maksupalveluille. Kirjallinen hyväksyminen tapahtuu asiakkaaksitulovaiheessa samalla, kun Asiakas avaa asiakkuuden Palveluun. Mikäli Maksupalveluntarjoajan tarjoamat Maksupalvelut ovat Maksupalveluntarjoajan käyttöehtojen nojalla maksullisia, tulee Asiakkaan maksaa Maksupalvelujen käytön yhteydessä Maksupalveluntarjoajan käyttöehtojen mukainen maksu.

Maksupalveluntarjoaja

Palveluntarjoajan sopimuskumppani, joka tarjoaa Asiakkaille Palveluun kuuluvat Maksupalvelut. Palvelun tämänhetkisenä Maksupalveluntarjoajana toimii Narvi Payments Oy Ab (y-tunnus: 3190214-6), joka on Suomessa perustettu yhtiö, jolla on Finanssivalvonnan toimilupa toimia sähkörahayhteisönä. Narvi Payments Oy Ab:n Maksupalvelujen käyttöehdot löytyvät oheisesta linkistä: https://narvi.com/documents/terms-of-use.

Rahastopalvelu

Palveluntarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvan tytäryhtiön Kvarn Asset Management Oy:n hallinnoimia rahastoja koskeva palvelu, jota käytetään Kvarn X -palvelun kautta. Tässä Rahastopalvelussa Asiakas voi nähdä oman sijoituksensa arvon ja määrän reaaliajassa. Rahasto-osuuksien ostaminen ja myyminen ei ole mahdollista Rahastopalvelussa vaan ainoastaan olemalla henkilökohtaisesti yhteydessä Kvarn Asset Management Oy:n. Rahastot on suunnattu vain ammattimaisille asiakkaille. 

Sähköinen lompakko

Sähköinen/digitaalinen tili/lompakko, jossa voidaan säilyttää ja hallinnoida Virtuaalivaluuttaa.

Transaktio

Palvelussa toteutettava tapahtuma. Palvelussa tehtäviä tapahtumia ovat virtuaali- ja/tai fiat-valuuttojen myynti- tai ostotapahtumat sekä Virtuaalivaluutan tai fiat-varojen siirto-, talletus- tai nostotapahtumat.

Verkkosivusto

www.kvarncapital.com, jota koskevat verkkosivuston käyttöehdot https://www.kvarncapital.com/kayttoehdot 

Virtuaalivaluutta

Lohkoketjuun perustuva hajautetusti verkossa ylläpidettävä digitaalinen omaisuuserä, kuten bitcoin tai ether. Palvelun kulloinkin tukemat Virtuaalivaluutat ilmoitetaan Palvelussa. Palveluntarjoaja voi aika ajoin lisätä tai poistaa Palvelun tukemia Virtuaalivaluuttoja.

2. Asiakkaaksi tuleminen ja Käyttäjätilin luominen

2.1 Käyttäjätilin luominen

Käyttäjätilin luominen ja Palveluun/Rahastopalveluun tunnistautuminen ovat Asiakkaaksi tulemisen ja Palvelun/Rahastopalvelun käyttämisen edellytyksiä. Käyttäjätili luodaan Verkkosivustolla tai Kvarn Asset Managementin erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Luomalla Käyttäjätilin:
  • Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja ja hyväksyy, että Käyttöehtoja sovelletaan ilman erillistä hyväksyntää kaikkiin Palvelussa tehtyihin Transaktioihin,
  • Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja ja hyväksyy, että Käyttöehtoja sovelletaan ilman erillistä hyväksyntää kaikkiin Rahastopalvelun mahdollistamiin toimiin,
  • Asiakas vakuuttaa antaneensa Palveluntarjoajille oikeat, riittävät ja ajantasaiset tiedot, sekä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Palveluntarjoajille antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista siten, että tiedot ovat koko asiakassuhteen ajan oikeat ja ajantasaiset.

Asiakkaan tulee tunnistautua käyttämällä niin sanottua vahvaa tunnistamismenetelmää, kuten verkkopankkitunnuksia, jotta Asiakas voi luoda Käyttäjätilin ja käyttää Palvelua. Jos Asiakkaan käytössä ei ole Palvelun tukemaa verkkopankkitunnistautumista, tunnistus tapahtuu henkilöllisyyden todentamiseen tarvittavien asiakirjojen kautta ja tilin rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettu sähköpostiosoite toimii Käyttäjätunnuksena. Tunnistaminen on tarpeen rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja muiden väärinkäytösten estämiseksi. Palveluntarjoajilla on velvollisuus noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa sääntelyä. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tulee Palveluntarjoajien selvittää sääntelyn edellyttämiä tietoja Asiakkaistaan. Sääntelyn velvollisuuksien johdosta Palveluntarjoajilla on myös velvollisuus todentaa Asiakkaiden henkilöllisyys. Palveluntarjoajilla on oikeus vaatia myös muita dokumentteja ja tietoa Asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja varojen alkuperän selvittämiseksi ja tarkistaa tarvittaessa Asiakkaan antamat tiedot esimerkiksi väestötietojärjestelmästä tai vastaavasta lähteestä. 

Palveluntarjoajien velvollisuus tuntea ja tunnistaa Asiakkaat koskee niin luonnollisia henkilöasiakkaita kuin yritysasiakkaita. Yritysasiakkaiden osalta Palveluntarjoajat tarvitsevat tietoja mm. omistusrakenteesta ja varojen alkuperästä. Yritysasiakkaiden osalta Palveluntarjoajien on pyydettävä Asiakasta toimittamaan oikeushenkilön rekisteröintitiedot ja tiedot tosiasiallisista edunsaajista. Nämä ovat luonnollisia henkilöitä, joilla on määräysvalta yritysasiakkaassa.  Lisäksi Palveluntarjoajien tulee varmistua yritysasiakasta edustavan luonnollisen henkilön edustusoikeudesta, jonka vuoksi Palveluntarjoajien on tarvittaessa pyydettävä Asiakasta toimittamaan tarvittavia asiakirjoja edustajan oikeudesta edustaa yritysasiakasta, mikäli nämä eivät kävisi ilmi yritysasiakkaan rekisteröintitiedoista. 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat vääriä, totuudenvastaisia, vanhentuneita tai epätäydellisiä tai epäilemme niiden totuudenmukaisuutta, Palveluntarjoajat pyytävät Asiakasta täydentämään tietoja tai korjaamaan niitä tai tietyissä tapauksissa Palveluntarjoajat lopettavat Palvelun/Rahastopalvelun tarjoamisen tai Palveluntarjoajat eivät avaa Palvelua/Rahastopalvelua lainkaan. Lisäksi Kvarn Capitalilla on oikeus lopettaa Asiakkaan Käyttäjätili näiden Käyttöehtojen kappaleen 13 mukaisesti.

Ensimmäisen tunnistautumiskerran jälkeen Asiakas kirjautuu Käyttäjätililleen joko verkkopankkitunnuksillaan tai käyttäjätunnuksena toimivaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa käyttämällä. 

Käyttäjätili on henkilö-/yrityskohtainen ja kullakin henkilöllä ja yrityksellä voi olla ainoastaan yksi Käyttäjätili kerrallaan. Kukaan muu ei saa käyttää Asiakkaan Käyttäjätiliä eikä Asiakas voi toimia välittäjänä kolmannen osapuolen hyväksi tai muussa vastaavassa roolissa. 

Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle, kun Käyttäjätili on hyväksytty ja Asiakas voi aloittaa Palvelun käyttämisen. Käyttäjätilin avaamisella Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille syntyy Palvelua koskeva sopimus, jonka ehdot on kuvattu näissä Käyttöehdoissa. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 

Jotta Asiakas voisi säilyttää, siirtää ja nostaa fiat-varoja Palvelussa, tulee Asiakkaan hyväksyä Maksupalveluntarjoajan käyttöehdot Maksupalveluja koskien. Tällöin Asiakkaan ja Maksupalveluntarjoajan välille syntyy oikeudellisesti sitova sopimus. Palveluntarjoaja ei ole tämän sopimuksen osapuoli. Määritelmät kappaleessa löytyy tästä tarkempaa tietoa. 

Palveluntarjoajalla on oikeus mistä tahansa syystä olla avaamatta Asiakkaalle Käyttäjätiliä Palveluun. Mikäli jostain syystä Käyttäjätilin luominen ei ole onnistunut Verkkosivuillamme, voi Asiakas olla yhteydessä Palveluntarjoajaan sähköpostitse: support@kvarncapital.com.

2.2 Kelpoisuus

Luonnollisen henkilön tai yritysasiakkaan edustajan, joka haluaa luoda Käyttäjätilin ja käyttää Palvelua/Rahastopalvelua tulee olla oikeustoimikelpoinen ja yritysasiakkaan edustajan kohdalla omata lisäksi valtuudet edustaa yritystä.

Rahastopalvelut ja tätä tarkoitusta varten luotava Käyttäjätili on tarkoitettu vain ammattimaisen asiakkaan määritelmän täyttäville oikeustoimikelpoisille luonnollisille henkilöille ja yrityksille. 

Palvelun käyttäminen laittomiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Virtuaalivaluuttoja koskeva lainsäädäntö saattaa vaihdella maittain. Palveluntarjoaja on vastuussa virtuaalivaluuttoja koskevan sääntelyn noudattamisesta niissä maissa, joissa Palveluja tarjotaan. Asiakas on itse aina vastuussa omasta toiminnastaan eli siitä, että toimii kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaisesti tai muulla perusteella sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin vahingoista ja seuraamuksista, jotka johtuvat siitä, että Palvelua/Rahastopalvelua käyttäessä Asiakas rikkoo Asiakkaaseen soveltuvaa lainsäädäntöä.

Palvelun/Rahastopalvelun käyttäminen Palvelua tai Verkkosivustoa vahingoittaviin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty.

2.2.1 Pakotteet

Asiakas vakuuttaa Palveluntarjoajille ja niiden kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, että Asiakas tai Asiakkaan konserniin tai tosiasialliseen määräysvaltaan kuuluva yhteisö, Asiakkaan suora tai välillinen omistaja, tällaisen yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtaja, Asiakkaan parhaan tietämyksen mukaan työntekijä, toiminimenkirjoitukseen oikeutettu tai muu edustaja: 

  1. ei ole pakotteiden kohteena tai toimi pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta,
  2. noudattaa siihen soveltuvia pakotteita,
  3. ei suoraan tai välillisesti lainaa, luovuta tai muutoin mahdollista omaisuutensa käyttöä pakotteiden kohteena olevaan liiketoimintaan tai luovuttamista pakotteiden kohteena olevalle yksityis- tai oikeushenkilölle, ja 
  4. ei tietoisesti mahdollista tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden hoitamista pakotteiden alaisesta liiketoiminnasta taikka pakotteiden kohteena olevalta yksityis- tai oikeushenkilöltä saatavilla varoilla.

Pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoitetta tai Suomen Keskusrikospoliisin määräämää hallinnollista varojen jäädyttämistä. 

Tämän Asiakkaan antaman vakuutuksen tulee toteutua näiden Käyttöehtojen perusteella syntyneen sopimussuhteen voimassa ollessa siihen saakka, kunnes asiakassuhde on päättynyt ja siitä aiheutuvat velvoitteet ovat kokonaisuudessaan ja lopullisesti hoidettu Asiakkaan ja Palveluntarjoajien välillä ja Asiakkaan Sähköinen lompakko on tyhjä ja Rahastopalvelussa rahasto on jakanut lopullisesti varansa / lopettanut toimintansa / rahasto-osuuden omistus on muutoin lakannut. Mikäli tämä Asiakkaan Palveluntarjoajille antama vakuutus osoittautuu virheelliseksi, Palveluntarjoajilla on oikeus lakata välittömästi tarjoamasta näiden ehtojen mukaisia Palveluita ja Rahastopalveluita Asiakkaalle ja irtisanoa tämä sopimus päättymään välittömästi näiden ehtojen kohdan ”Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen” mukaisesti. 

3. Palvelun käyttö

3.1 Nostot ja siirrot

Asiakas voi käyttää Palvelua Virtuaalivaluutan nostamiseksi pois Palvelusta ja siirtämiseksi Palveluun. Asiakas voi nostaa Virtuaalivaluuttoja pois Palvelusta valitsemaansa Palvelun ulkopuoliseen Virtuaalivaluutan säilyttämiseen soveltuvaan sähköiseen lompakkoon. Palveluntarjoaja pyrkii toteuttamaan tällaisen noston viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden työpäivän kuluessa. Asiakas voi myös siirtää Virtuaalivaluuttaa Palvelun ulkopuolisesta sähköisestä lompakosta Käyttäjätililleen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla siirtämättä tai vastaanottamatta virtuaalivaluuttoja osoitteista, jotka on identifioitu lohkoketjuanalytiikalla nk. korkean riskin osoitteiksi.

Asiakas voi käyttää Palvelua myös fiat-varojen nostamiseksi pois Palvelusta ja siirtämiseksi Palveluun. Asiakas voi siirtää fiat-varoja Palveluun tekemällä tilisiirron tai reaaliaikaisen verkkopankkitalletuksen tai käyttämällä muuta Palvelussa tarjottavaa tapaa varojen siirtämiseksi. Varojen siirtämiseksi Palvelussa tarjottavat tavat voivat vaihdella aika ajoin. Kaikki fiat-varojen nostot ja siirrot Palvelussa ovat Maksupalveluja, ja Maksupalvelut Palvelussa toteuttaa Maksupalveluntarjoaja. Kaikki Maksupalveluihin liittyvät järjestelyt kuvataan Maksupalveluntarjoajan käyttöehdoissa (ks. lisätietoa kohdasta 2).

Asiakkaan tehdessä nostoja ja siirtoja Asiakas vastaa itse siitä, että toimenpiteiden tekemiseen tarvittavat tiedot, kuten sähköisen lompakon osoitetiedot ja muut yksilöintitiedot, on ilmoitettu oikein. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakas on ilmoittanut väärin tässä kohdassa tarkoitettuja tietoja. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden veloittaa mahdolliset toteutuvat kustannukset näistä selvityksistä sekä varojen palautuksista.

3.2 Kaupankäynti Palvelussa 

Virtuaalivaluuttojen ostaminen ja myyminen tapahtuu Palvelussa ”Kaupankäynti” -näkymässä, jossa on esitetty Palveluntarjoajan kullakin hetkellä markkinoilta välittämät osto- ja myyntihinnat kullekin Palvelun tukemalle Virtuaalivaluutalle. Hinnat päivittyvät tasaisin väliajoin.

Palveluntarjoaja veloittaa tehdyistä toimeksiannoista välityspalkkion. Välityspalkkion alustava määrä ilmoitetaan aina toimeksiantoa syötettäessä ja lopullinen välityspalkkio ja Käyttäjätililtä veloitettava kokonaissumma kauppavahvistuksessa. Välityspalkkio kattaa Palveluntarjoajan kaikki palkkiot, eikä Asiakkaalta veloiteta erikseen muita palkkioita. Kulloinkin voimassa olevat välityspalkkiotasot on ilmoitettu Palvelussa ja/tai Verkkosivustolla.

”Kaupankäynti” -näkymässä Asiakas voi valita, mitä Virtuaali- tai fiat-valuuttaa ostaa ja millä fiat- tai Virtuaalivaluutalla maksaa. Kauppa tehdään painamalla ”Osta/Myy” -painiketta. Painiketta painamalla Asiakas hyväksyy kauppatapahtuman ilmoitetuilla alustavilla tiedoilla ja samalla Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille syntyy kyseistä kauppaa koskeva sitova sopimus. Sopimuksen ehdot määräytyvät Asiakkaan hyväksymän alustavan tarjouksen mukaan. Palveluntarjoaja välittää toimeksiannot toteutettavaksi valitsemaansa markkinapaikkaan Asiakkaan syöttämän toimeksiannon mukaisesti. Toimeksiannot välitetään toteutettavaksi markkinaehtoisina toimeksiantoina tarkoittaen sitä, että välitetty toimeksianto voi toteutua paremmalla tai huonommalla hinnalla kuin alustava tarjous, kokonaan, osittain tai jäädä toteutumatta riippuen Asiakkaan syöttämän toimeksiannon ehdoista. 

Kauppatapahtuma rekisteröityy toimeksiannon toteuduttua osittain tai kokonaan Asiakkaan Käyttäjätilille. Asiakas ja Palveluntarjoaja kumpikin hyväksyvät, että kauppa on välittömästi toteutettu ja toimitettu, kun se on rekisteröitynyt Asiakkaan Käyttäjätilille osittain tai kokonaan. Asiakas on velvollinen varmistamaan kauppaa vastaavan fiat- tai Virtuaalivaluutan riittävyyden Käyttäjätilillä kauppatapahtuman toteutumishetkellä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden periä tai realisoida Asiakkaalta varoja, mikäli toimeksianto on toteutunut ilman siihen vaadittavia varoja Asiakkaan Käyttäjätilillä. 

Asiakas vastaa itse siitä, että kauppoja tehdessä Asiakas täyttää kaupan tekemiseen vaadittavat tiedot oikein. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että kauppaa tehdessä Asiakas antaa vahingossa vääriä tietoja, esimerkiksi syöttää Virtuaalivaluutan määrää koskevaan kenttään väärän numeroarvon.

3.3 Varojen säilytys

Asiakkaan Käyttäjätilille kirjattujen Virtuaalivaluuttojen säilyttämisestä vastaa Palveluntarjoaja. Palveluntarjoaja säilyttää Virtuaalivaluutat sääntelyn edellyttämällä tavalla asiakasvaroina erillään Palveluntarjoajan omista varoista. 

Koska fiat-varojen säilyttäminen Palvelussa on Maksupalvelua, Asiakkaan Käyttäjätilille kirjattujen fiat-varojen säilyttämisestä vastaa Maksupalveluntarjoaja, joka säilyttää fiat-varat sääntelyn edellyttämällä tavalla asiakasvaroina erillään Maksupalveluntarjoajan omista varoista. Palveluntarjoaja ei maksa Palvelussa säilytettäville fiat-varoille korkoa tai muuta etuutta.

3.4 Tekniset virhetilanteet

Palvelussa julkaistut hintatiedot saattavat teknisen virhetilanteen johdosta olla toisinaan virheellisiä. Palveluntarjoajalla on tällaisessa tilanteessa oikeus peruuttaa virheellisen hintatiedon perusteella tehty kauppa kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupan tekemisestä. Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi teknistä virhetilannetta epäillessään jäädyttää Asiakkaan Käyttäjätili siten, että Asiakas ei voi tehdä nostoja. Jäädytys päättyy viimeistään silloin, kun Palveluntarjoajan oikeus peruuttaa kauppa teknisen virhetilanteen johdosta lakkaa. Kauppaa ei kuitenkaan voida peruuttaa siltä osin, kuin Asiakkaan Käyttäjätilillä olevien varojen arvo ei kata peruutuksen vuoksi palautettavaksi tulevaa arvoa. Palautuksen arvo suoritetaan aina kaupantekohetkellä vallinneen vaihtokurssin mukaan. Palveluntarjoajalla ei ole miltään osin vastuuta virheellisestä hintatiedosta tai virheellisen hintatiedon perusteella tehtävän kaupan peruuttamisen johdosta Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta.

4. Virtuaalivaluutan tukemisen lopettaminen 

Palveluntarjoaja voi yksinomaisella harkinnallaan lopettaa minkä tahansa Palvelussa tarjolla olevan Virtuaalivaluutan tukemisen. Jos Asiakas ei poista tällaista virtuaalivaluuttaa Käyttäjätililtään ennen kuin Palveluntarjoaja lopettaa kyseisen Virtuaalivaluutan tukemisen, Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan toteuttaa mitä tahansa se katsoo tarpeelliseksi poistaakseen Virtuaalivaluutan Asiakkaan Käyttäjätililtä, mukaan lukien yrityksen myydä tällaisia Virtuaalivaluuttoja Asiakkaalle aiheutuvilla kustannuksilla.

5. Lohkoketjun haarautuminen

Mikäli lohkoketju, johon Palvelun tukema Virtuaalivaluutta perustuu, haarautuu kahdeksi tai useammaksi lohkoketjuksi (”Split” tai ”Fork”), Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päättää, mitä lohkoketjua ja Virtuaalivaluuttaa Palvelu jatkossa tukee. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa, miten se aikoo toimia Palvelun tukeman lohkoketjun haarautuessa. Palveluntarjoaja voi esimerkiksi (i) päättää olla tukematta Forkia lainkaan tai (ii) päättää, että Forkin kautta saadut uudet virtuaalivaluuttayksiköt myydään ja konvertoidaan johonkin Palvelun tukemaan virtuaalivaluuttaan tai (iii) päättää, että Palvelu alkaa tukemaan uutta Virtuaalivaluuttaa täysimääräisesti, jolloin Asiakkaan Sähköiseen lompakkoon kirjautuisi uusia virtuaalivaluuttayksiköitä. Vaihtoehdoissa (ii) ja (iii) aiheutuvat kustannukset voidaan vähentää Asiakkaalle hyvitettävästä euromäärästä tai virtuaalivaluuttamäärästä. Mikäli on mitenkään epäselvää, mikä lohkoketju edustaa Forkin jälkeen sitä edeltänyttä alkuperäistä Virtuaalivaluuttaa, Palveluntarjoajalla on oikeus päättää se, mitä lohkoketjua Palvelu Forkin jälkeen tukee ja mikä lohkoketju Palvelussa edustaa alkuperäistä Virtuaalivaluuttaa.

Asiakas hyväksyy Palvelun käyttäjänä, että kaikki Palveluntarjoajan tekemät päätökset eivät välttämättä vastaa Asiakkaan omia toiveita. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää Palveluntarjoajalle vaatimuksia sellaisten tapahtumien tai niihin liittyvien toimenpiteiden - tai toimenpiteiden puuttumisen - seurauksena, jotka on määritelty näissä Käyttöehdoissa.  

6. Tietoturva

Palveluntarjoajat tarjoavat Asiakkailleen korkean tietoturvan ja tietosuojan Palvelun Virtuaalivaluuttojen ostamiseen, myymiseen ja säilyttämiseen sekä Rahastopalvelun Kvarn Asset Managementin hallinnoimien rahastojen seurantaan ja raportointiin. 

Käyttäjätilin käyttämiseksi tarkoitetut kirjautumistiedot ovat asiakaskohtaisia eikä niitä saa ilmaista ulkopuolisille. Asiakas on vastuussa Käyttäjätilinsä näiden Käyttöehtojen mukaisesta sekä oikeanlaisesta ja turvallisesta käyttämisestä, ja kirjautumistietojen säilyttämisestä siten, etteivät ne päädy kolmannen osapuolen tietoon. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajille, mikäli Asiakas saa tietää tai epäilee, että kirjautumistiedot ovat päätyneet kolmannen osapuolen tietoon.

Palveluntarjoajilla on oikeus seurata Käyttäjätilin ja kirjautumistietojen käyttöä, ja Palveluntarjoajat voivat harkintansa mukaan vaatia, että Asiakas vaihtaa kirjautumistietojaan ja/tai velvoittaa Asiakkaan käyttämään kaksivaiheista tunnistustapaa (2FA). Palveluntarjoajat voivat myös asettaa vaatimuksia kirjautumistietojen turvallisuudelle ja vaatia Asiakasta vaihtamaan kirjautumistietoja sillä perusteella, ettei kirjautumistiedot ole Palveluntarjoajien asettamien vaatimusten mukaisia. Palveluntarjoajilla on myös oikeus estää Käyttäjätilin käyttö, mikäli tämä Palveluntarjoajien harkinnan mukaan on tarpeen tietoturvaan liittyvien syiden vuoksi.

Palveluntarjoajat eivät milloinkaan pyydä Asiakasta toimittamaan kirjautumistietoja muutoin kuin Käyttäjätilille kirjautumisen yhteydessä. Palveluntarjoaja pyytää aina tietoja Asiakkailta Kvarn X -palvelun kautta lähetetyllä viestillä tai tukipyynnöllä.  Muihin kirjautumistietojen ilmaisemista koskeviin pyyntöihin ei tule vastata, vaikka ne ulkoisesti näyttäisivätkin olevan peräisin Palveluntarjoajilta.

Asiakas sitoutuu säilyttämään kirjautumistietojaan, eli pankkitunnustaan tai vaihtoehtoista käyttäjätunnusta ja salasanaa, näiden käyttöehtojen mukaisesti luottamuksellisesti eikä paljasta näitä tietoja kolmannelle osapuolelle Käyttäjätilin luvattoman käytön välttämiseksi. Asiakas sitoutuu myös olemaan vastuussa tarvittavien turvatoimien toteuttamisesta Käyttäjätilillä ja henkilökohtaisten/yrityskohtaisten tietojen suojaamiseksi.

Palveluntarjoajilla on oikeus tarpeen vaatiessa välittää Asiakasta koskevia tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, mikäli Asiakas syyllistyy toimiin, jotka vaarantavat Palvelun, Rahastopalvelun, Verkkosivuston tai niihin liittyvien järjestelmien tietoturvallisuuden. Palveluntarjoajilla on oikeus välittää Asiakasta ja Palvelun/Rahastopalvelun käyttöä koskevia tietoja Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille (esim. Maksupalveluntarjoaja) tilanteista ja tiedoista, jotka yhteistyökumppani on sääntelyn (esim. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva laki) mukaan velvollinen saamaan ja Palveluntarjoajat antamaan. 

7. Tietosuoja

Palveluntarjoajat käsittelevät kaikkia Palveluun/Rahastopalveluun liittyviä Asiakkaan tietoja Kvarn Capital Oy:n ja Kvarn Asset Management Oy:n tietosuojaselosteessa kuvatun tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietosuojaselosteesta ilmenee ehdot, joiden nojalla Palveluntarjoajat voivat käsitellä Asiakkaan henkilötietoja. Kvarn Capital Oy:n ja Kvarn Asset Management Oy:n tietosuojaseloste

8. Palvelun ja ehtojen muuttaminen

8.1 Yleiset muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai lopettaa, väliaikaisesti tai lopullisesti, Palvelu/Rahastopalvelu tai osa niistä, tai rajoittaa Palvelun/Rahastopalvelun käyttöä milloin tahansa. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan tässä kohdassa tarkoitetun muutoksen tekemisestä Palveluun/Rahastopalveluun kohtuullisessa ajassa, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Palvelutarjoajilla on oikeus milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja. Palveluntarjoajat pyrkivät ilmoittamaan Käyttöehtojen muutoksesta kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaanastumista, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Palveluntarjoajilla on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, jolla on sääntelyn edellyttämät luvat ja oikeudet harjoittaa toimintaa, milloin tahansa ilman Asiakkaan suostumusta, ilmoittamalla siirrosta 30 päivää ennen siirron voimaantuloa. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Käyttöehtoihin ja Palveluun/Rahastopalveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoajat voivat erityisen painavien syiden, kuten viranomaismääräyksen, vuoksi jättää noudattamatta tässä kohdassa tarkoitetuille muutoksille asetettuja aikarajoja.

8.2 Maksupalveluntarjoajan vaihtaminen toiseen maksupalveluntarjoajaan

Palveluntarjoajalla on oikeus vaihtaa Maksupalveluntarjoaja toiseen Maksupalveluntarjoajaan milloin tahansa. Jotta Asiakas voisi tällaisen muutostilanteen jälkeen käyttää Palvelua esteittä ja turvallisesti, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Palveluntarjoajan tulee toimia Asiakkaan puolesta ja lukuun, kun Palvelussa käytössä olevista Maksupalveluista sovitaan uuden Maksupalveluntarjoajan kanssa, ja kun Maksupalvelut järjestellään toteutettavaksi uuden Maksupalveluntarjoajan toimesta. 

Täten, mikäli Maksupalveluntarjoaja vaihdetaan toiseen Maksupalveluntarjoajaan, Asiakas valtuuttaa Palveluntarjoajan Asiakkaan puolesta (i) irtisanomaan Asiakkaan ja Maksupalveluntarjoajan välisen sopimuksen Palveluun kuuluvia Maksupalveluja koskien välittömin oikeusvaikutuksin, (ii) solmimaan sopimuksen Asiakkaan ja uuden Maksupalveluntarjoajan välille Palvelussa jatkossa käytettäviä Maksupalveluita koskien, (iii) järjestämään Asiakkaan fiat-varojen asianmukaisen siirtämisen Maksupalveluntarjoajalta uudelle Maksupalveluntarjoajalle, ja (iv) tekemään kaikki mahdolliset muut oikeustoimet, jotka ovat kohtien (i)-(iii) toteuttamisen kannalta välttämättömiä. 

Kun Maksupalveluntarjoaja vaihtuu uuteen Maksupalveluntarjoajaan, Asiakkaan Palvelussa käyttämät fiat-varat siirretään aiemmalta Maksupalveluntarjoajalta uudelle Maksupalveluntarjoajalle, ja jatkossa kaikki Palvelun Maksupalvelut toteutetaan uuden Maksupalveluntarjoajan toimesta.

 

9. Palveluntarjoajien oikeus rajoittaa Palveluiden käyttöä

Palveluntarjoajat pyrkivät pitämään Palvelun/Rahastopalvelun toiminnassa kaikkina aikoina, mutta Palveluntarjoaja ei takaa, miltään osin että Palvelut (Palvelu/Rahastopalvelu) ovat käytettävissä keskeytyksettä eikä vastaa katkosten aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoajat eivät takaa Palveluiden toiminnallisuutta tai saatavuutta kaikkina aikoina. Palveluntarjoajilla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Palveluiden käyttöä huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten. Mikäli Palveluihin on suunniteltu huoltokatko, Palveluntarjoajat pyrkivät ilmoittamaan siitä Palveluissa kohtuullisessa ajassa etukäteen. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Asiakkaalle, jos yksittäinen Asiakkaan antama toimeksianto keskeytyy tai jää hoitamatta edellä mainitun syyn vuoksi (ei koske Rahastopalveluja). 

Palveluntarjoajilla on lisäksi oikeus rajoittaa näiden Käyttöehtojen mukaisten Palveluiden käyttöä, jos:

1. Asiakas toimii vastoin näitä Käyttöehtoja,

2. Asiakkaan Palveluntarjoajalle kohdan ”Kelpoisuus” mukaisesti antama vakuutus osoittautuu virheelliseksi,

3. Palveluntarjoajilla on syytä epäillä Palveluiden väärinkäyttöä,

4. Asiakkaan toiminta saattaa aiheuttaa vahinkoa Palveluntarjoajille tai kolmannelle osapuolelle,

5. Sääntely (laki, asetus tai muu viranomaisen ohje tai määräys) näin velvoittaa,

6. Rahastopalvelun Asiakas muuttaa pysyvästi tai tilapäisesti Suomen ulkopuolelle, tai

7. Asiakkaalle määrätään edunvalvoja tai muutoin menettää oikeustoimikelpoisuutensa. 

10. Vastuunrajoitukset

Asiakkaan käyttäessä Palvelua Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Virtuaalivaluuttojen arvo saattaa vaihdella voimakkaasti. Palveluntarjoaja ei anna minkäänlaisia takuita tai ohjeita Virtuaalivaluuttojen arvosta ja arvon säilyvyydestä. Arvonvaihtelun johdosta Asiakkaan Virtuaalivaluuttoihin sijoittama varallisuus voi muuttua, kasvaa tai vähentyä, milloin tahansa ja Virtuaalivaluutta voi muuttua jopa kokonaan arvottomaksi. Virtuaalivaluutat eivät ole keskuspankkien liikkeelle laskemaa valuuttaa eivätkä keskuspankit siten voi ryhtyä toimiin Virtuaalivaluutan arvon suojaamiseksi.

Asiakkaan käyttäessä Rahastopalvelua Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että rahoitusvälineen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Palvelua tai Rahastopalvelua ei tule miltään osin katsoa sijoitusneuvonnaksi. Mitään Palveluntarjoajien tai niiden kumppaniyritysten viestintää, kuten hintatietoja tai muita Virtuaalivaluuttoja koskevia tietoja, tai esimerkiksi Palveluntarjoajan päätöstä tarjota tai olla tarjoamatta tiettyä Virtuaalivaluuttaa Palvelussa ei tule tulkita suositukseksi ostaa, olla ostamatta, myydä tai olla myymättä kyseistä Virtuaalivaluuttaa. Jokainen osto- ja myyntipäätös on Asiakkaan oma päätös, eivätkä Palveluntarjoajat ole miltään osin vastuussa tällaisesta päätöksestä tai sen seurauksista.

Palvelun tarkoituksena on, että Palveluntarjoaja tarjoaa jatkuvasti Virtuaalivaluuttojen osto- ja myyntitarjouksia. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa, että Palvelussa olisi jatkuvasti tarjolla Virtuaalivaluuttoja koskevia osto- tai myyntitarjouksia. Rahastopalvelussa ei ole lainkaan mahdollista jättää merkintä- tai lunastustoimeksiantoja rahasto-osuuksista. 

Palveluntarjoajat tai niiden yhteistyökumppaniyritykset eivät ole vastuussa Asiakkaalle mistään välillisistä vahingoista, kuten tulon tai voiton menetyksestä, valuuttojen tai sijoituskohteiden arvonmuutoksen aiheuttamasta tappiosta, tai muista seurannaisvahingoista, ellei Palveluntarjoajat ole aiheuttaneet vahinkoa törkeän huolimattomalla toiminnalla tai tahallisesti. 

Palveluntarjoajat tai niiden yhteistyökumppaniyritykset eivät ole vastuussa: (i) Palvelun ja Rahastopalvelun käyttäjien käytöksestä; (ii) luvattomasta Käyttäjätilin käytöstä; (iii) Palvelun/Rahastopalvelun teknisistä ongelmista; (iv) Palveluntarjoajien toimista, jotka liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn tai muun pakottavan lainsäädännön noudattamiseen; (v) Palvelun/Rahastopalvelun käyttöehtojen tai soveltuvan sääntelyn mukaisesta varojen ja/tai Käyttäjätilin jäädyttämisestä, lukitsemisesta, estämisestä tai edellä mainittujen peruuttamisesta (vi) tietojen katoamisesta tai niiden palauttamisesta (vii) muista vastaavista syistä. Tämän kohdan 10 mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta siltä osin kuin Palveluntarjoajia velvoittavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johtuu. 

Palveluntarjoajalla on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolten mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat omatoimisesti vastuussa Palvelussa jakamistaan mielipiteistä, neuvoista, tarjouksista tai muista tiedoista. Palveluntarjoaja ei anna minkäänlaisia takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se ole vastuussa Palvelussa kolmannen osapuolen puolesta jakamista tiedoista. Tämä kohta ei koske Rahastopalvelua. 

Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti Palveluntarjoajille aiheutuneen vahingon, joka johtuu siitä, että Asiakas on toiminut näiden Käyttöehtojen vastaisesti.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla siirtämättä tai vastaanottamatta virtuaalivaluuttoja osoitteista, jotka on identifioitu lohkoketjuanalytiikalla nk. korkean riskin osoitteiksi.   

11. Immateriaalioikeudet

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet Palvelussa/Rahastopalvelussa ovat yksinomaan Palveluntarjoajien omaisuutta. Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai tallentaminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

Palvelua, Rahastopalvelua ja julkaistua sisältöä saa käyttää ainoastaan Palveluiden/Rahastopalveluiden käyttötarkoitukseen ja vain Asiakkaan omaan käyttöön. 

Palvelussa/Rahastopalvelussa olevia tavaramerkkejä tai logoja ei saa jäljentää, julkaista, levittää tai käyttää millään tavalla ilman Palveluntarjoajien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Mitä tässä kohdassa sanotaan immateriaalioikeuksista, sovelletaan vastaavasti Palveluntarjoajien käyttämiin kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksiin. 

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Asiakas sitoutuu olemaan loukkaamatta Kvarn Capitalin, Kvarn Asset Managementin ja kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja Asiakas suostuu käyttämään edellä mainittua sisältöä lain mukaisesti. 

12. Ylivoimainen este

Palveluntarjoajat eivät ole vastuussa velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä silloin, kun täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Ylivoimaisena esteenä pidetään mitä tahansa estettä, joka ei ole Palveluntarjoajan omasta toiminnasta riippuvainen ja joka estää Palveluntarjoajaa täyttämästä velvollisuuksiaan. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa verkkoliikenteen katkoksia, Palvelun tukemien lohkoketjujen toimintaan liittyvää epävakautta, yleisen sähkönjakelun, maksuliikenteen tai tietoliikenteen katkoksia, työtaisteluja sekä viranomaisten toimista johtuvia esteitä.

13. Irtisanominen

13.1 Asiakkaan oikeus päättää sopimussuhde

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa näiden Käyttöehtojen perusteella syntynyt sopimussuhde ja lopettaa Käyttäjätili välittömin vaikutuksin milloin tahansa. Asiakas voi irtisanoa Palvelut välittömästi kirjallisesti lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: support@kvarncapital.com.  Myös Rahastopalvelu voidaan irtisanoa välittömin vaikutuksin sähköpostilla. Rahastopalvelun irtisanominen ei kuitenkaan tarkoita itse sijoituksen tai rahasto-osuuden lunastusta. 

Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki maksut ja kulut, jotka aiheutuvat Palvelusta ennen Palvelun lopettamista. Tämä kohta ei koske Rahastopalvelua. 

Asiakas vakuuttaa, että ymmärtää, että Asiakkaan Käyttäjätili lopetetaan Palveluiden/Rahastopalveluiden päättämisen jälkeen, eikä sitä voi käyttää myöhemmin lukuun ottamatta kohdassa 13.3 kuvatulla tavalla.

13.2 Palveluntarjoajien oikeus päättää sopimussuhde ja Käyttöehtojen rikkominen

Palveluntarjoajat voivat irtisanoa näiden Käyttöehtojen perusteella syntyneen sopimussuhteen 30 päivän irtisanomisajalla milloin tahansa.  

Palveluntarjoajilla on oikeus purkaa Asiakkaan Käyttäjätiliä koskeva sopimussuhde ilman irtisanomisaikaa , mikäli Palveluntarjoajat toteavat Asiakkaan toimineen Käyttöehtojen kohdan ”Pakotteet” vastaisesti, Käyttöehtojen tai lainsäädännön vastaisesti Palvelua, Rahastopalvelua ja Verkkosivustoa käytettäessä. Tällaisissa tapauksissa Kvarn Capital/Kvarn Asset Management pidättää oikeuden lopettaa Käyttäjätilin ja estää pääsyn Palveluihin/ Rahastopalveluun ilman erillistä ilmoitusta ja harkintansa mukaan. 

Mikäli Palveluntarjoajat havaitsevat Asiakkaan Käyttäjätiliin liittyvää toimintaa, joka viittaa lain- tai Käyttöehtojen vastaiseen toimintaan, Palveluntarjoajilla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, (i) kokonaan lukita Asiakkaan Käyttäjätili ja estää siten Käyttäjätilin käyttö, (ii) estää tai jäädyttää tietyn Transaktion toteuttaminen tai (iii) ilmoittaa epäillystä laittomasta toiminnasta toimivaltaisille viranomaisille. Palveluntarjoajat voivat lisäksi pyytää Asiakkaalta lisäselvitystä, kuten tarkempia tunnistamistietoja, asian selvittämiseksi.

Asiakkaan Käyttäjätilin esto voidaan poistaa, jos syyt tällaiseen toimenpiteeseen eivät enää ole olemassa. Jos toimenpide kumotaan, Asiakas saa takaisin Käyttäjätilin täyden hallinnan ja Asiakas voi jälleen suorittaa Transaktioita, mutta Palveluntarjoajilla on oikeus estää Käyttäjätilin käyttö uudelleen näiden ehtojen mukaisesti. Estoa Käyttäjätilille voidaan jatkaa, mikäli asiaa koskeva oikeudenkäynti on vireillä tai estäminen on perusteltua viranomaistutkinnan tai -määräyksen vuoksi, tai mikäli Asiakas ei ole toimittanut Palveluntarjoajien vaatimia lisäselvityksiä.

Mikäli Käyttäjätili lopetetaan tai estetään petostutkinnan tai soveltuvan lain tai näiden Käyttöehtojen rikkomisen vuoksi, Palveluntarjoajalla on pidätysoikeus tällaisen toimenpiteen kohteena olevan Asiakkaan Palveluntarjoajan Sähköisessä lompakossa oleviin tietoihin ja Virtuaalivaluuttoihin. Tällaisia tietoja ja Virtuaalivaluuttoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä, ja on asianomaisten viranomaisten päätettävissä, kuinka Palveluntarjoajan tulee toimia tällaisten varojen osalta.

13.3 Palvelun päättämisen seuraukset

Kun Palvelut päätetään, ja päättäminen ei johdu sovellettavan lain tai minkään oikeudellisen tai hallinnollisen määräyksen rikkomisesta, Asiakkaalla on pääsy Käyttäjätililleen kymmenen (10) kalenteripäivän ajan irtisanomisen jälkeen Sähköisen lompakon tyhjentämiseksi ja raporttien tallentamiseksi. Asiakas ei saa käyttää Palveluita tai Käyttäjätiliään mihinkään muuhun tarkoitukseen tänä aikana, ja Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan rajoittaa toimintoja tai Asiakkaan pääsyä Palveluihin. 

Palvelun päättäminen johtaa automaattisesti myös Asiakkaan ja Maksupalveluntarjoajan välisen sopimuksen päättämiseen. Asiakkaan ja Maksupalveluntarjoajan välisen sopimuksen päättämisessä noudatetaan Asiakkaan ja Maksupalveluntarjoajan välisen sopimuksen määräyksiä. 

Rahastopalvelun päättämisen myötä Kvarn Asset Managementilla on velvollisuus tarjota lakisääteiset rahastojen seuranta- ja raportointipalvelut muulla tavoin kuin Kvarn X -palvelun kautta esim. sähköpostia hyödyntäen. 

14. Yhteydenotot ja viestintä

Asiakas voi olla milloin tahansa yhteydessä Palveluntarjoajiin sähköpostitse: support@kvarncapital.com tai Kvarn X -palvelun kautta käytettävällä viestitoiminnallisuudella. Palveluntarjoajat vahvistavat vastaanottaneensa viestin viipymättä ja pyrkivät vastaamaan yhteydenottoon mahdollisimman nopeasti.

Asiakkaan Käyttäjätiliä luodessaan ilmoittama sähköpostiosoite toimii Asiakkaan vahvistamana viestintäkanavana ja Asiakkaan katsotaan saaneen kirjallisesti tiedoksi kaikki ilmoitukset, jotka on toimitettu edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

15. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluihin, Rahastopalveluihin, näihin Käyttöehtoihin ja niiden perusteella syntyneeseen sopimussuhteeseen sovelletaan aina Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta hyväksyttävää ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme käyttäjää olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.