STAKING-PALVELUN YLEISET EHDOT

RISKINOTIFIKAATIO KOSKIEN STAKING-PALVELUA

Kryptovarat ovat korkean riskin omaisuusluokka. Seuraavaksi esiin nostetut Kryptovaroihin ja Staking-palveluun liittyvät riskit eivät kata kaikkia mahdollisia riskejä, joita Kryptovaroihin liittyy. Muiden riskien lisäksi on mahdollista, ettei kaikkia Kryptovaroihin ja Staking-palveluun liittyviä riskejä ole vielä nähty tai ennustettu.

Pääasiallisina Kryptovaroihin ja Staking-palveluun liittyvinä riskeinä voidaan tunnistaa:

i) Markkinariski – Kaupankäynti Kryptovaroilla on riskialtista, sillä Kryptovarojen arvonmuutokset tapahtuvat nopeasti, Kryptovaran arvo saattaa nousta ja/tai laskea taikka menettää arvonsa pysyvästi. Lisäksi Kryptovaroilla käydään kauppaa 24 tuntia päivässä viikon jokaisena päivänä, jolloin markkinoita voi olla haastava seurata koko ajan;

ii) Likviditeettiriski – Kryptovaralla voi olla vähäinen likviditeetti mikä voi vaikeuttaa kaupankäyntiä Kryptovaroilla silloin kun haluaisit, taikka jopa estää kaupankäynnin kokonaan;

iii) Turvallisuusriski – Kryptovaroihin tai sen lohkoketjuun kohdistuvat hakkeroinnit ja/tai salasanojen kalasteluyritykset saattavat onnistuessaan johtaa Kryptovarojen menettämiseen;

iv) Lohkoketjuriski – Lohkoketjussa tehdyt transaktiot eivät yleensä ole peruutettavissa, joten lohkoketjuteknologiaan kuuluu luontaisena riskinä virheet ja viiveet, jotka voivat johtaa Kryptovaran lopulliseen menettämiseen tai siirron viivästymiseen;

v) Lukitusriski – Staking-palveluun kuuluu ns. Proof-of-Stake -kryptovaluuttaprotokollan myötä, että Kryptovarat tulee lukituksi joko suoraan lohkoketjuun taikka Kvarnin käyttämälle Alihankkijalle. Tämän vuoksi toimintaan liittyy riski: jos vahvistusprosessissa tapahtuu vika tai haitallista toimintaa, ns. ’Slashing Penalty’ eli ”Sanktio” voi vähentää Lukituksen arvoa ja määrää;

vi) Kolmansien osapuolien aiheuttama riski – Jos Kvarnin Alihankkija taikka muu Staking-palveluun tai kryptomarkkinoihin osallistuva taho joutuu konkurssiin tai maksukyvyttömäksi taikka tekee virheen toiminnassaan, syntyy riski, että Kryptovarat voidaan menettää ja/tai niiden takaisin saaminen viivästyy huomattavasti;

vii) Lainsäädäntöriski – Eri valtiot suhtautuvat eri tavoin Kryptovaroihin, joten muutokset lainsäädännössä voivat vaikuttaa negatiivisesti Kryptovaroihin ja/tai niiden arvoon; sekä

viii) Veroriski – Kryptovaroihin liittyvät veroasiat ja kysymykset liittyen ovat monella tapaa avoimia, eikä niitä ole tyhjentävästi säännelty lailla.

Kryptovaroihin ja Staking-palveluun liittyvien luontaisten riskien johdosta Staking-palvelun käyttöön sisältyy merkittävä riski siitä, että Asiakas voi menettää huomattavan osan Lukituksen pääomasta, jopa koko Lukituksen pääoman sekä siihen liittyvät Palkkiot. 

Käyttämällä Staking-palvelua Asiakas vahvistaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä Staking-palvelun käyttöön sekä yleisesti Kryptovaroihin liittyvät riskit.

1. TIETOA KVARNIN STAKING-PALVELUSTA

Kvarn Capital Oy (jäljempänä “Kvarn”) tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden käyttää Kvarnin staking-palvelua (jäljempänä ”Staking-palvelu”) sen jälkeen, kun Asiakas on hyväksynyt nämä Staking-palvelun ehdot (jäljempänä ”Staking-ehdot”) itseään sitovaksi. Asiakkaan hyväksyttyä nämä Staking-ehdot niistä tulee erottamaton osa Asiakkaan ja Kvarnin välillä olevaa sopimusta (jäljempänä ”Sopimus”), joka on syntynyt Asiakkaan hyväksyessä Kvarnin ”Käyttöehdot”, jotka ovat saatavilla täällä: https://www.kvarnx.com/palvelun-kayttoehdot

Staking-palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä Staking-ehtoja. Staking-palvelu on Asiakkaan käytössä ainoastaan näiden Staking-ehtojen erillisen hyväksynnän myötä ja Kvarnin Palvelussa Käyttäjätilin kautta. Täten Staking-palvelun käyttö ei myöskään ole mahdollista, jos Asiakas ei ole hyväksynyt Kvarnin Käyttöehtoja. 

Staking-palvelun avulla Asiakas voi lukita Asiakkaan Kryptovarat määrätyksi ajanjaksoksi erilliselle, Kvarnin Alihankkijan hallinnoimalle ja tarjoamalle ”Staking-tilille”. Kun Asiakas haluaa lukita Kryptovaroja Staking-tilille, tulee Asiakkaan antaa Kvarnille Palvelussa Lukituskäsky siirtää Kryptovarat Kvarnin Alihankkijan hallinnoimalle Staking-tilille. Kvarnillä on yksinomainen harkintavalta päättää, mitä Kryptovaroja on milloinkin mahdollista hyödyntää Staking-palvelussa. Staking-palvelussa hyödynnettävissä olevat Kryptovarat löytyvät kirjatumalla Palveluun: https://app.kvarnx.com/ 

Kvarn suorittaa Asiakkaalle onnistuneen Lukituksen myötä Palkkion sen perusteella, mitä Kryptovaroja Asiakas on lukinnut Kvarnille Staking-tilille siirtoa varten ja kuinka pitkään Asiakas on pitänyt Kryptovaroja Staking-tilillä. Asiakkaan Kryptovarojen ollessa Staking-tilillä Asiakas ei voi käyttää vapaasti Kryptovaroja.

2. MÄÄRITELMÄT

Näissä Staking-ehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:

Alihankkija” tarkoittaa mitä tahansa kolmatta osapuolta, jonka palveluita Kvarn käyttää Staking-palvelun toteuttamiseksi ja tarjoamiseksi.

“Asiakas” tarkoittaa Staking-palvelua käyttäviä yritysasiakkaita (oikeushenkilö) ja luonnollisia henkilöasiakkaita yhdessä.

Asiakasportaali” tarkoittaa Kvarnin Asiakkaille tarkoitettua asiakasportaalia. 

Kryptovara” tarkoittaa arvon tai oikeuden digitaalista edustajaa, joka pystytään siirtämään ja tallentamaan sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa.

Lukitusjakso” tarkoittaa ennalta määritettyä ajanjaksoa, jolloin Asiakkaan Kryptovarat ovat lukittuna Staking-palvelussa.

Lukitus” tarkoittaa Asiakkaan Kryptovaroja Staking-palvelussa, mitkä Asiakas on päättänyt lukita lohkoketjuverkon käyttöön Lukitusjakson ajaksi.

Palkkio” tarkoittaa korvausta, jonka Kvarn siirtää Asiakkaalle Lukituksesta.

Palvelu” tarkoittaa Kvarnin tarjoamaa Kryptovarojen välitys- ja säilytyspalvelua ja Asiakasportaalia.

Rahanpesulaki” tarkoittaa lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017).

Käyttäjätili” tarkoittaa Asiakkaan tiliä Kvarnin Palvelussa, jolla Asiakas voi säilyttää Kryptovaroja ja Virallista Valuuttaa. 

Lukituskäsky” tarkoittaa Asiakkaan Kvarnille tekemää, Kryptovarojen Lukitusta koskevaa käskyä Staking-palvelussa.

Ulkoinen Lompakko” tarkoittaa digitaalista lompakkoa, joka mahdollistaa Kryptovarojen säilyttämisen Palvelun ulkopuolella Kvarnin Alihankkijan toimesta osana Staking-palvelua. 

Virallinen Valuutta” tarkoittaa keskuspankin tai muun rahaviranomaisen liikkeeseen laskemaa jonkin maan virallista valuuttaa.

Kaikki muut määritelmät ja ehdot, joita ei ole määritelty näissä Staking-ehdoissa, tarkoittavat samaa kuin Käyttöehdoissa. Jos määritelmä tai ehto olisi määritelty sekä näissä Staking-ehdoissa että Käyttöehdoissa, Staking-ehdoissa määritelty merkitys on ensisijainen Staking-palvelua käytettäessä. Staking-ehdot on laadittu suomeksi, mutta käännösversioita on saatavilla useilla kielillä. Kvarn pyrkii tekemään käännöksistä mahdollisimman tarkoin alkuperäistä suomenkielistä versiota vastaavia. Jos kieliversioissa kuitenkin on eroja tai epäjohdonmukaisuuksia, ensisijainen on Staking-ehtojen suomenkielinen versio. Asiakas hyväksyy, että Staking-ehtojen tulkinnassa suomenkielinen versio katsotaan määrääväksi.

3. STAKING-PALVELUN TOIMINTA

Lukituskäskyn tekeminen

Asiakas voi tehdä Kvarnille Lukituskäskyn Palvelussa, koskien Asiakkaan Kryptovarojen siirtämistä Käyttäjätililtä Staking-tilille. Tullakseen hyväksytyksi, Lukituskäskyn tulee sisältää kulloinkin Staking-palvelussa edellytetyt tiedot. Asiakkaan tulee varmistaa antamansa Lukituskäskyn sisältö huolella, koska Lukituskäskyä ei ole mahdollista peruuttaa sen toteutumisen jälkeen. Asiakkaan annettua hyväksytyn Lukituskäskyn, lukistustapahtuma näkyy vahvistettuna tapahtumana Palvelussa.

Kvarn voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä minkä tahansa Lukituskäskyn, eikä hyväksytty Lukituskäsky velvoita Kvarnia toteuttamaan sitä. Täten Kvarn voi yksipuolisesti päättää olla toteuttamatta Lukituskäskyä ja palauttaa Lukituskäskyn kohteena olevat Kryptovarat Asiakkaan Käyttäjätilille. 

Lukituskäskyn toteuttaminen

Lukituskäskyn myötä Asiakas valtuuttaa Kvarnin toimimaan välittäjänä Asiakkaan puolesta ja Asiakkaan nimissä. Valtuutus on välttämätön Lukitusjakson toteuttamiseksi ja oikeuttaa Kvarnin suorittamaan kaikki toimenpiteet, jotka se katsoo tarpeelliseksi Staking-palvelun tarjoamista varten. Välittäjänä toimiessaan Kvarnilla on Asiakkaan puolesta ja Asiakkaan nimissä oikeus esimerkiksi: a) siirtää Asiakkaan Käyttäjätililtä Lukituskäskyn mukaiset Kryptovarat Kvarnin tai Alihankkijan hallinnoimaan Ulkoiseen lompakkoon, jossa voi olla myös muiden Kvarnin asiakkaiden Kryptovaroja; b) muodostaa Lukitus käyttäen Alihankkijoita; sekä c)  veloittaa Asiakkaan maksettavaksi Staking-ehtojen mukaisesti kuuluvan Kvarnin komission ja/tai Alihankkijoiden palkkiot tai muut kulut (ks. tarkemmin ehtokohta 4).

Kvarn pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan hyväksytyt Lukituskäskyt, muttei voi taata, että Lukituskäsky voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan, sillä Lukituskäskyn toteuttaminen on riippuvainen Kvarnista riippumattomista tekijöistä. Lukituskäskyn myötä Kvarn siirtää Lukituksen kohteeksi Asiakkaan toivomat Kryptovarat Ulkoiseen Lompakkoon, mistä Kvarnin Alihankkija siirtää Asiakkaan Kryptovarat edelleen Alihankkijan hallinnoimalle Staking-tilille. Tältä Staking-tililtä Alihankkija kohdistaa Asiakkaan Kryptovarat Lukituskäskyn mukaisen Kryptovaran lohkoketjuverkon noodille käyttöön Lukitusjakson ajaksi. Johtuen Staking-palvelun manuaalisista prosesseista ja eroista eri lohkoketjujen validointiprosesseissa sekä aikamääreissä Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Lukituskäskyn toteuttamisessa voi esiintyä viiveitä.

Lukitusjakso ja sen päättyminen 

Lukitusjakson ominaisuuksien vuoksi Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, ettei Asiakas voi peruuttaa, muuttaa tai millään muullakaan tavalla määrätä Lukituksesta Lukitusjakson aikana. Korvauksena tästä, Lukitus kerryttää onnistuessaan Palkkiota Lukitusjakson ajalta Asiakkaan Käyttäjätilille.

Kun Lukitusjakso päättyy, Kvarnin Alihankkija siirtää mahdollisesti kertyneen ja maksamattoman Palkkion ja Lukituksen kohteena olleen pääoman takaisin Kvarnin haltuun. Alihankkijat vähentävät kertyneestä Palkkiosta omat kulunsa ja komissionsa. Saatuaan Palkkion ja Lukituksen, Kvarn siirtää ne Asiakkaan Käyttäjätilille, vähennettyään niistä Kvarnille kuuluvan komission Staking-palvelun käytöstä (ks. tarkemmin ehtokohta 4).

Poikkeukselliset tilanteet

Kryptovarojen markkinat ja sitä myötä Staking-palvelu voivat kohdata monia poikkeuksellisia ja ennalta arvaamattomia markkinahäiriöitä ja/tai muita näiden Staking-ehtojen alussa viitattujen riskien realisoitumisia. Tämänkaltaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi seuraavat (niihin kuitenkaan rajoittumatta): i) Lukituskäskyn kohteena olevan Kryptovaran Lukitus ei ole mahdollista; ii) Staking-palvelussa on järjestelmähäiriö; iii) Lukituskäskyn kohteena olevan Kryptovaran arvo vaihtelee poikkeuksellisen paljon; ja iv) Kvarn tai Alihankkijan taikka joku muu Staking-palvelun toiminnan kannalta merkityksellinen taho kohtaa teknisiä taikka toiminnallisia ongelmia tai ajautuu maksukyvyttömäksi.

Minkä tahansa markkinahäiriön sattuessa Kvarn voi harkintansa mukaan ryhtyä yhteen tai useampaan seuraavista toimenpiteistä:

  • estää Asiakkaalta Staking-palvelun käytön;
  • estää Asiakkaalta Staking-palvelussa olevien Kryptovarojen käytön; tai
  • viivästyttää Lukituskäskyn toteuttamista ja/tai Palkkion maksua Käyttäjätilille.

Siten Asiakkaan harkitessa Staking-palvelun käyttöönottoa, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Kvarn ei välttämättä kykene tarjoamaan Staking-palvelua kaikissa olosuhteissa keskeytyksettä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy myös sen, että Kvarnin toimiessa kuvatulla tavalla, Kryptovarojen markkina-arvo voi poiketa merkittävästi tilannetta edeltävästä markkina-arvosta ja/tai että Lukituskäskyä ei toteuteta ja/tai Asiakkaalle saattaa koitua merkittäviä tappioita, Kryptovarat voidaan jopa menettää lopullisesti esimerkiksi Sanktion myötä.

4. PALKKIO, RAPORTOINTI JA YHTIÖN VELOITTAMAT MAKSUT

Asiakas on oikeutettu Palkkioon Lukituksen perusteella, Lukitusjakson toteutuessa onnistuneesti. Kvarn siirtää Asiakkaalle Palkkion samassa Kryptovarassa, kuin minkä Asiakas asetti Lukituksen kohteeksi.  Palkkiosiirtojen viitteellinen aikamääre ilmoitetaan Kryptovarakohtaisesti Palvelussa Lukituskäskyä tehtäessä sekä Kvarnin verkkosivuilla. Kvarn pidättää oikeuden poiketa ilmoitetuista aikamääreestä mikäli Alihankkijan suorittamassa Palkkion siirrossa Kvarnille tapahtuu häiriöitä ja/tai viiveitä.

Asiakkaalle mahdollisesti kuuluvan Palkkion suuruus on tietty prosenttiosuus lukittujen Kryptovarojen määrästä. Prosenttiosuus vaihtelee Lukitusjaksona tapahtuvien markkinaolosuhteiden muutosten mukaan.

Staking-palvelun maksuna Kvarn veloittaa ennen Palkkion maksamista Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan komission, sisältäen Alihankkijoiden veloittamat maksut ja/tai komissiot, Palkkion arvosta. Komission määrä ilmoitetaan joko Kvarnin verkkosivuilla tai Palvelussa Lukituskäskyä tehtäessä. Kvarnillä on oikeus pidättää myös komission ylittämä osa Palkkiosta, jos Kvarnilla on saatava asiakkaalta jonkin muun Kvarnin Palvelun liittyvällä perusteella.

Kvarn pyrkii parhaansa mukaan antamaan Asiakkaalle tietoa Lukituksesta ja Palkkion määrästä Palvelussa ennen Lukitusjaksoa, sen aikana sekä sen jälkeen. Kvarn ei kuitenkaan voi taata Asiakkaalle tiettyä tuottoprosenttia, ja Asiakkaalle Lukituskäskyä tehdessä ilmoitettu Palkkion suuruus ei välttämättä vastaa lopullista Palkkiota taikka Palkkio saattaa jäädä kokonaan saamatta.

5. ALIHANKKIJAT STAKING-PALVELUSSA

Kvarn käyttää itsenäisiä ja Kvarnista erillisiä Alihankkijoita Staking-palvelun tarjoamiseen. Asiakkaan ja Alihankkijoiden välillä ei ole, eikä Staking-palvelun myötä myöskään muodostu, sopimussuhdetta, vaan Sopimus on aina Asiakkaan ja Kvarnin välinen.

Nämä Alihankkijat osallistuvat muun muassa Ulkoisen Lompakon tarjoamiseen, Lukituksen mahdollistamiseen ja siihen liittyvien toimintojen hallinnointiin. Staking-palvelun toimivuuden varmistamiseksi Kvarnin on jaettava tai välitettävä tietoja Asiakkaasta Alihankkijoille, joten käyttämällä Staking-palvelua Asiakas valtuuttaa Kvarnin ja Alihankkijat jakamaan Asiakkaan tietoja niiltä osin, kuin se on tarpeen Staking-palvelun tarjoamista varten. 

Mikäli Kvarnin ja Alihankkijan sopimussuhde päättyisi, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Kvarn ei välttämättä pysty tarjoamaan Staking-palvelua ja/tai toteuttamaan Lukituskäskyjä tavalliseen tapaan, sillä Kvarnin tulisi löytää uusi Alihankkija Lukituskäskyn toteuttamista varten. Jos Kvarn kykenee toteuttamaan Lukituskäskyn uuden Alihankkijan löytämisen jälkeen, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että vallitsevat markkinahinnat voivat merkittävästi poiketa Asiakkaalle aiemmin viestityistä hinnoista ja/tai että Lukituskäskyä ei toteuteta lainkaan.

Jos Kvarnin ja Alihankkijan sopimussuhde päättyy, Kvarn pyrkii palauttamaan Asiakkaan Kryptovarat, Lukituksen ja Palkkion Alihankkijalta Käyttäjätilille, taikka jos Kvarn harkitsee sen olevan Asiakkaan kannalta edullisempaa ja mahdollista, Kvarn etsii uuden Alihankkijan mahdollistaakseen Staking-palvelun jatkumisen. Asiakkaan käyttäessä Staking-palvelua Asiakas kuitenkin ymmärtää ja hyväksyy, että Kvarnin ja Alihankkijan välisen sopimussuhteen päättyminen voi merkitä Asiakkaan Lukituksen ja/tai Palkkion menettämistä osittain tai kokonaan, eikä Alihankkijoiden itsenäisen aseman johdosta Kvarnilla ole mahdollisuutta vaikuttaa suoraan Alihankkijoiden toimintaan.

6. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Asiakas on velvollinen käyttämään Staking-palvelua ainoastaan omissa nimissään ja omaan lukuunsa, ellemme ole tästä poiketen erikseen muuta kirjallisesti sopineet. Asiakas on velvollinen tekemään jokaisen päätökseksi (mukaan lukien päätöksen käyttää Staking-palvelua, päätöksen miten ja millä Kryptovaroilla Asiakas käyttää Staking-palvelua sekä päätöksen tehdä Lukituskäsky) itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Kaikkien Asiakkaan päätösten tulee pohjautua Asiakkaan omiin selvityksiin ja arvioihin Kvarnista ja Staking-palvelusta sekä Staking-palveluun liittyvistä riskeistä. Asiakkaan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään asianmukaisia tahoja.

Ottamalla Staking-palvelun käyttöön, Asiakas vakuuttaa, että: 

  • ottaa yksin vastuun kaikista päätöksistään ja toiminnastaan koskien Staking-palvelua;
  • on kykenevä arvioimaan Staking-palveluun liittyviä riskejä, ja ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki Staking-palvelussa tekemänsä toimenpiteet ja päätökset perustuvat täysin Asiakkaan omaan harkintaan ja päätöksiin;
  • kaikki Staking-palvelun käyttöä varten Lukituksessa olevat Kryptovarat ovat Asiakkaan omistamia;
  • kaikki Staking-palvelun käyttöä varten Lukituksessa olevat Kryptovarat ovat vapaita rasitteista, eikä niihin kohdistu minkään kolmannen osapuolen minkään laatuisia vaatimuksia, saatavia, optioita taikka mitään muutakaan oikeutta;
  • ottaa yksin vastuun toimiensa lainmukaisuudesta;
  • ottaa yksin vastuun Staking-palveluun ja/tai sen käyttöön liittyvistä mahdollisista verotuksellisista velvoitteista ja ymmärtää ja hyväksyy, että Kvarn ei tarjoa minkäänlaisia verotukseen liittyviä palveluita; ja
  • ettei käytä Staking-palvelua mihinkään lainvastaiseen, moitittavaan taikka hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen. 

7. KVARNIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Kvarnilla ei ole velvollisuutta tarjota Asiakkaalle apua liittyen Staking-palvelun käytön lainmukaisuuden varmistamiseen. Kvarn ei anna takeita Lukituksen markkina-arvosta, eikä Kvarn kykene vaikuttamaan Asiakkaan Kryptovarojen markkina-arvoon Lukitusjakson jälkeen.

Kvarnin Staking-palvelua koskeva aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Kvarn ei takaa tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta. Mitään Kvarnin tuottamaa informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään Lukituskäskyjä.

Kvarnilla on oman harkintansa mukaan oikeus peruuttaa mikä tahansa Lukituskäsky, mikäli Kvarn havaitsee tai epäilee Asiakkaan käyttävän Staking-palvelua lainvastaisiin tai haitallisiin tarkoituksiin taikka näiden Staking-ehtojen vastaisesti millään tavalla. Näin toimiessaan Kvarn ei ole velvollinen perustelemaan Asiakkaalle päätöstään peruuttaa Lukituskäsky.

8. VASTUUNRAJOITUS

Kvarn tarjoaa Staking-palvelun “sellaisena kuin se on” ilman mitään muita takuita tai vakuutuksia kuin mitä näissä Staking-ehdoissa on nimenomaisesti mainittu. Kvarn hylkää kaikki muut takuut, olivatpa ne suoria tai epäsuoria, jotka Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle on annettu, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, takuut palvelun laadusta, soveltuvuudesta, myytävyydestä tai muista seikoista, jotka liittyvät Staking-palveluun tai Palveluun näiden Staking-ehtojen tai Sopimuksen nojalla.

Kvarn ei ole vastuussa minkäänlaisista välittömistä tai välillisistä tappioista, vahingoista, vaatimuksista tai muista vastaavista seikoista, jotka johtuvat: 

i) Lukituskäskyn hylkäämisestä tai suorittamatta jättämisestä, 

ii) Lukituskäskyn toteuttamisen viivästymisestä, 

iii) Asiakkaan toiminnan lainsäädännön ja/tai Staking-ehtojen mukaisuudesta taikka rikkomisesta, 

iv) Asiakkaan kyvystä tai kyvyttömyydestä arvioida Staking-palveluun liittyviä riskejä, 

v) Alihankkijan tai kolmannen osapuolen toimista tai laiminlyönneistä taikka maksukyvyttömäksi joutumisesta,  

vi) Kryptovarojen älysopimuksen virheestä (esimerkiksi haittaohjelman, hyökkäyksen tai hyväksikäytön vuoksi) taikka protokollan viiveistä (esimerkiksi protokolla ei rekisteröi siirtoa), 

vii) Lukituksen tai Palkkion menetyksestä, jos ne johtuvat seikoista, jotka ovat Kvarnin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella (force majeure; tällaisia tapahtumia saattavat olla, mutta niihin rajoittumatta yleisen vihollisen toiminta, terrorismi, sota, viranomaisen toiminta, luonnonvoimat, maanjäristykset, tulvat, tulipalot, epidemiat, sähkökatkot, tietoliikenneyhteyden menetys ja kyvyttömyys saada tuotteita tai palveluja muilta henkilöiltä tai yhteisöiltä),

viii) Staking-palveluun liittyvien Lukituksen tai Kryptovarojen yksityisavainten katoamisesta, varkaudesta, toimintahäiriöistä, tuhoutumisesta tai muusta niihin pääsyä rajoittavasta seikasta, sekä 

ix) muista asioista, joista Asiakas on vastuussa.

Kvarn ei ole vastuussa mistään Staking-palvelun käyttöön liittyvistä välillisistä vahingoista, kuten tulon tai voiton menetyksestä tai muista seurannaisvahingoista, ellei Kvarn ole aiheuttanut vahinkoa törkeän huolimattomalla toiminnalla taikka tahallisesti.

Rajoittamatta mitään Kvarnin vastuunrajoituksia, Kvarnin kokonaisvastuu tämän Sopimuksen nojalla tai siihen liittyen, riippumatta vahingon aiheutumisen syystä, vahingon muodosta tai sen ajankohdasta, rajoittuu kuitenkin joka tapauksessa niihin kuluihin, mitä Kvarn on Asiakkaalta veloittanut Staking-palvelun käytön yhteydessä 12 kuukautta välittömästi ennen korvausvaatimuksen perusteena olevaa tapahtumaa.

9. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Nämä Staking-ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kvarn voi yksipuolisesti irtisanoa nämä Staking-ehdot välittömin vaikutuksin, myös kesken Lukitusjakson, jos Asiakas rikkoo näitä Staking-ehtoja. Asiakkaan toiminnan katsotaan rikkovan ehtoja ainakin seuraavissa tilanteissa: i) Asiakas toimii ja/tai käyttää Staking-palvelua siten, että se rikkoo lainsäädäntöä taikka kolmannen oikeuksia; ja ii) Asiakas yrittää lisätä tai lisää Kryptovaran lohkoketjuun taikka Kvarnin Palveluun niiden toimintaa haittaavaa sisältöä.

Seuraavat kohdat pysyvät voimassa Staking-ehtojen irtisanomisen jälkeen: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ja 12.

10. MUUT EHDOT

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näiden Staking-ehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmansille osapuolille ilman Kvarnin kirjallista suostumusta. Kvarnillä on oikeus siirtää Staking-ehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet sen emo- tai tytäryhtiölle taikka yrityskaupan yhteydessä ilmoittamalla siirrosta Asiakkaalle.

Mikäli jokin näiden Staking-ehtojen ehto todettaisiin toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta pätemättömäksi, poistetaan pätemätön ehto Staking-ehdoista, ja Staking-ehdot jäävät muilta osin voimaan.

11. MUUTOKSET STAKING-EHTOIHIN

Kvarn pidättää oikeuden, jos Kvarn oman harkintansa perusteella pitää sitä perusteltuna mistä tahansa syystä, muuttaa Staking-palvelun sisältöä tai keskeyttää tai lopettaa sen tarjoamisen tai julkaisemisen ilman ennakkoon annettua ilmoitusta milloin tahansa joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tällaisessa tapauksessa Asiakkaalle kuuluvat Kryptovarat ja/tai Lukitus saatetaan jäädyttää ja Asiakkaan pääsy varoihin estää, kunnes jäädytyksen tai eston taustalla vaikuttava tilanne on selvitetty.

Kvarnilla on oikeus milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä Staking-ehtoja. Kvarn pyrkii ilmoittamaan käyttöehtojen muutoksesta kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaanastumista, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jatkamalla Staking-palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen katsotaan Asiakkaan käytöksellään automaattisesti hyväksyneen muutokset Staking-ehtoihin. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Kvarnille Asiakasportaalin kautta lähetettävällä viestillä ja lopettaa Staking-palvelun käyttö.

12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Riippumatta siitä, mistä maasta Staking-palvelua käytetään, Asiakas hyväksyy, että näihin Staking-ehtoihin ja Staking-palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta hyväksyttävää ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi. 

Kuluttajakäyttäjä voi kuitenkin viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), suosittelemme käyttäjää olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, Suomi. Kuluttajariitalautakunnan sähköpostiosoite on: kril@oikeus.fi