24.1.2023
I
Pulse

Alkuvuoden positiivinen vire riskimarkkinoilla näkyy myös kryptosektorin hinnoittelussa

Kuva

Alkuvuoden talouden indikaattorit luovat uskoa keskuspankkipolitiikan onnistumisen puolesta - vuosi on kuitenkin vasta aluillaan

Vuoden 2023 alku toteutti odotetunlaisen skenaarion, ja osakemarkkinat olivat positiivisessa vireessä sijoittajien kasvattaessa osakepainoa portfoliossaan heikon viime vuoden tuottokehityksen jälkeen. Monikaan institutionaalinen sijoittaja tuskin onnistuu julkaisemaan positiivisia tuottoja viime vuoden osalta. Vuosi 2022 oli monella muullakin sektorilla murheellinen, mutta tämän vuoden osalta lähtötasot eri sijoitusluokkien välillä voivat osoittautua merkityksellisiksi sijoittajien pyrkiessä saavuttamaan positiivisia pitkän aikavälin tuottotavoitteitaan.

Pitkään jatkunut korkomarkkinoiden matalien tuottojen kausi on ohi ja korot tarjoavat jatkossa sijoittajille myös paljon kaivatun turvasataman, ainakin väliaikaisesti. Korkokäyrät päämarkkina-alueilla ovat jyrkästi laskevia, mikä luo odotuksia paluusta matalien korkojen ympäristöön keskipitkällä aikavälillä. Omat odotuksemme ovat, että keskuspankit joutuvat kääntymään kiristävästä korkopolitiikasta takaisin elvyttävämpään suuntaan joko tämän vuoden lopulla tai viimeistään vuoden 2024 alkupuolella.

Talouden tilaa kuvaavat indikaattorit ovat toistaiseksi pysyneet odotuksiin nähden jopa yllättävänkin vahvoina. Talouskasvun osalta luvut eivät ole vielä indikoineet talouden ajautumista taantumaan. Tämä lisää odotuksia keskuspankkipolitiikan onnistumisesta inflaatiokehityksen jarruttamisessa vain maltillisella talouden kuvan heikentymisellä, eli pehmeän laskun (soft landing) toteutumisesta. Kyseistä skenaariota vastaan puhuu kuitenkin se, että sen toteutuminen vaatisi todella tarkkaa navigointia talouden syklissä, eikä keskuspankin toimien kerrannaisvaikutuksia ole helppo ennustaa. Joulukuun osalta julkaistu kuluttajahintainflaatio osoitti myös, että keskuspankkien toimet näkyvät jo hinnoissa, mutta vielä on liian aikaista tehdä pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä. Vuosi on vasta alussa ja kiristyvän korkopolitiikan vaikutukset näkyvät talouden kehityksessä aina viiveellä. Keskuspankkien taseiden pieneneminen, samalla kun taloudessa nähdään merkkejä hidastumisesta, on myös huomionarvoinen tekijä arvioitaessa tulevaa talouskehitystä.

Kryptosektorilla erittäin vahva vuoden alku - korrelaatiot osakemarkkinoille säilyvät korkealla tasolla

Kryptomarkkinan korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa jatkui vahvana sijoittajien allokoidessa pääomia takaisin riskillisempiin omaisuuseriin. Kryptomarkkinan sisällä kaupankäyntiaktiivititeetti palautui hiljaisempien kuukausien jälkeen selvästi korkeammalle tasolle. Alkuvuonna on nähty jo reilu neljänneksen nousu hinnoissa, mitä voidaan pitää merkkinä siitä, että myös volatiliteetti on jatkossakin vahva osa markkinaa. Arvioimme edellisessä Kvarn Pulsessa, että korrelaatio säilyy vahvana vuoden alussa ja se kuva näyttää toteutuvan.

Kuva
Nasdaq ja Bitcoin vuoden alun tuottokehitys indeksoituna (2/1/2023 = 100)

Tällä hetkellä katseet ovat kiinnittyneet vahvasti markkinatuottoihin, mutta lähitulevaisuudessa tulemme varmasti näkemään fokuksen siirtymistä taas vahvemmin kehittyvien teknologioiden puolelle. Markkinaliikkeistä on selvästi nähtävissä, että sektorin sisäinen korrelaatio on vahva eikä eroja tuottotasoissa ole päässyt syntymään markkina-arvoltaan ja likviditeetiltään suurimpien tokeneiden joukossa. Mielenkiintoista on myös nähdä, kuinka suorat pääomasijoitukset markkinoille kehittyvät alkuvuoden positiivisessa markkinaympäristössä. Marraskuun alun tapahtumien jälkeen pääomamarkkinoilla vallitsi loppuvuoden ajan epävarmuus, mutta nyt on jo nähtävissä merkkejä, että FTX-tapausta käsitellään sille kuuluvalla tasolla, petoksena sekä yksittäisen toimijan täydellisenä epäonnistumisena.

Kuva
VC pääomainvestoinnit sektorille (Lähde: Galaxy.com)

Lähitulevaisuuden kryptosektorin hintakehitys seurannee vahvasti muun riskimarkkinan hintakehitystä. Arvostustasot ovat olleet hyvin alhaisella tasolla, ja tästä johtuen odotuksissa on, että markkinaliikkeet korostuvat, mikäli yleinen taloussentimentti osoittautuu ennakoitua vahvemmaksi. Riskinä tälle on, että taloudessa nähdään selvempää hidastumista, joka heijastuisi myös kryptosektorille muuta markkinaa matalampina tuottoina. Yhdysvalloissa on myös lähipäivinä alkamassa suurten yritysten tulosjulkistukset Q4/2022 osalta. Toistaiseksi julkaistut tulokset ovat olleet negatiivisella puolella, mutta suurta vaikutusta osakemarkkinaan tällä ei vielä ole ollut nähtävissä. Lievästi heikompien odotusten voidaan näin ollen todeta olleen jo hinnoissa, mutta negatiivisten yllätysten mahdollisuus on vahvasti läsnä.

Keskuspankkien seuraavat liikkeet toimivat vahvana indikaattorina tulevasta markkinakehityksestä. Mikäli keskuspankit alkavat osoittaa merkkejä sopivan korkotason saavuttamisesta, taloustilanteen samalla pysyessä pehmeän laskun skenaariossa, voidaan riskimarkkinoilla yleisesti nähdä erittäin vahvaa performanssia. Fedin seuraava korkokokous on viikon päästä ja odotuksissa on 0,25%:n nosto ohjauskorkoon.

EU:n MiCA sääntelykehikon äänestys siirtyy kuukaudella eteenpäin

Edellisessä kirjeessä mainitsimme MiCA-lainsäädännön etenemisestä vuoden 2023 aikana. EU-parlamentin piti äänestää lainsäädäntöpaketin eteenpäin viemisestä maaliskuussa, mutta äänestystä on siirretty huhtikuulle. Syyt äänestyksen siirtämiseen ovat haasteet lakitekstin käännösten osalta. Lainsäädännön tulee olla implementoitavissa kaikilla EU:n virallisilla kielillä, joita on kaikkiaan 24. Paketin sisällöstä ei löydetty muilta osin äänestystä siirtäviä elementtejä. Lainsäädäntö selkeyttää ja luo läpinäkyvyyttä palveluntarjoajien ja lohkoketjuteknologiaa kehittävien projektien toimintaan ja ehkäisee näin esimerkiksi FTX:n kaltaisten tapahtumien muodostumista EU-alueella.

Menestyksekästä sijoitusstrategian toteutumista talven vaihtelevista keleistä huolimatta!

Kvarnin tiimi