16.3.2023
I
Opi kryptoista

Kryptovaluutat ja vastuullinen sijoittaminen (ESG) 2/3: Social

Avainkohdat

  • Lohkoketjuteknologia luo taloudelliseen vuorovaikutukseen tarvittavaa luottamusinfrastruktuuria sinne, missä perinteiset finanssipalvelut tai yhteiskunta eivät pysty tarjoamaan sitä
  • Taloudellisen osallistumisen esteitä madaltamalla lohkoketjuteknologia kaventaa kuilua kehittyneiden ja kehittyvien yhteiskuntien välillä
  • Lohkoketjuteknologiaa hyödyntävät sovellukset tarjoavat taloudellisen osallistumisen mahdollisuuksia perinteisessä järjestelmässä syrjityille ryhmille

Johdanto

Vastuullisen sijoittamisen tunnukseksi muodostuneen kirjainyhdistelmän ESG S-kirjain viittaa englannin kieleen sanaan “social”. Tällä käsitteellä kuvataan yrityksen liiketoiminnan sosiaalista vastuullisuutta. Tyypillisiä sosiaalisen vastuullisuuden huomion kohteita ovat ihmisoikeudet, työvoiman kohtelu, turvallisuus, moninaisuus(diversity) ja osallisuus(inclusion).

Lohkoketjuteknologioiden sosiaalisia vaikutuksia on mahdollista tarkastella samankaltaisen viitekehyksen kautta. Niiden erityinen piirre on, että maailmanlaajuisesti käytettävinä teknologioina myös niiden sosiaaliset vaikutukset ovat korostuneen globaaleja ja yhteiskuntarajat ylittäviä. Erityistä potentiaalia niillä on kehittyneiden ja kehittyvien yhteiskuntien välisen kuilun kaventamisessa, mistä lisää myöhemmin tekstissä.

Lohkoketjuteknologia mahdollisuuksien lisääjänä

Sosiaalisesti julkiset lohkoketjut ja niitä hyödyntävät sovellukset voidaan nähdä ensisijaisesti mahdollistavana ja käyttäjiä voimauttavana teknologiana. Niillä voidaan tuottaa palveluita käyttötapauksiin, joihin perinteisemmät teknologiat ja liiketoimintamallit eivät kykene riittävästi vastaamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi pankki- ja maksuliikennepalvelut. Näiden palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti edellyttää melko kehittynyttä a) fyysistä ja tietoliikenneinfrastruktuuria b) vakaata poliittista toimintaympäristöä c) luotettavaa ja tehokasta oikeusjärjestelmää. Näiden läsnäolo teollistuneiden länsimaiden ulkopuolella ei ole itsestään selvää. Tämän seurauksena maailmassa yli 1,4 miljardia ihmistä elää pankkipalveluiden ulkopuolella. Kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologiat tarjoavat keinoja mm. tuottaa osalle näistä ihmisistä taloudellisia palveluja, edellytyksinään vain älypuhelin ja internet-yhteys.

Tämän tyyppisistä kryptovaluuttojen käyttötarpeesta antaa hyvän kuvan kryptovaluuttojen käyttöönottoa kuvaava Global Crypto Adoption Index. 2 Sen tulokset ovat usein silmiä avaavia ihmisille, jotka mieltävät kryptovaluuttojen käytön ensisijaisesti vauraiden länsimaiden ilmiöksi. Silmiinpistävää on, että 15 kärkimaan joukossa on vain yksi vauras länsimaa (USA sijalla 5.)

Kuvaaja
Lähde: Chainalysis

Listan kärkimaille tyypilisiä piirteitä ovat heikosti kehittynyt infrastruktuuri, heikko oikeuslaitos, korruptio, poliittinen epävakaus, voimakas inflaatio tai akuutit kriisit. Julkista lohkoketjuteknologiaa onkin usein verrattu taloudelliseen pelastusrenkaaseen, johon ihmiset turvautuvat silloin, kun ympärillä oleva yhteiskunta, ja sen varaan rakennetut keskitetyt palvelut, eivät kykene turvaamaan heidän taloudellista turvallisuuttaan.

Lohkoketjuteknologia kehittyvien yhteiskuntien tasa-arvon edistäjänä

Lohkoketjuteknologialla ja sen päälle rakennettavilla taloudellisen toiminnan sovelluksilla on suurta potentiaalia kaventaa kehittyneiden ja kehittyvien talouksien kansalaisten mahdollisuuksien osallistua maailmanlaajuiseen talouteen. Kuten edellä todettu, taloudellinen osallistuminen perinteisillä toimintatavoilla vaatii riittävän kehittynyttä infrastruktuuria, yksilön vapaudet ja omistusoikeuden tehokkaasti suojaavaa oikeuslaitosta ja riittävän kehittyneitä pankki- ja muita taloudellisen välityksen palveluita.

Lohkoketjuteknogian suurin potentiaali taloudellisen osallisuuden edistämisessä syntyy juuri näiden vaatimusten vähentämisestä. Lohkoketjuteknologiaa käyttäessä osapuolten välinen luottamus synnytetään matematiikkaan perustuvalla kryptografialla, mikä vähentää dramaattisesti tarvetta taloudellisen vuorovaikutuksen välityspalveluille, kuten pankeille ja maksuvälityspalveluille. Tämä luo taloudellisen osallistumisen mahdollisuuksia niille maailman ihmisille, jotka elävät vailla riittäviä pankkipalveluita, ja alentaa osallistumisen kustannuksia siellä, missä taloudellinen osallistuminen on kallista. Lohkoketjuteknologialla onkin suurta potentiaalia tuoda kehittyvien maiden kansalaisia lähemmäksi maailman taloutta, mahdollistaa heidän taloudellista osallistumistaan ja täten auttaa vaurauden luomisessa näissä yhteiskunnissa.

Lohkoketjuteknologia diversiteetin ja osallisuuden edistäjänä

Koska lohkoketjuteknologiat mahdollistavat suoran osallistumisen taloudelliseen vuorovaikutukseen ilman välikäsiä tai portinvartijoita, on niillä valtava potentiaali moninaisuuden(diversity) ja osallisuuden(inclusion) edistäjinä. Lohkoketjuteknologiaan perustuvat hajautetut järjestelmät tarjoavat ilmeisen väylän taloudelliseen osallistumiseen niille ryhmille, jotka eri syistä tulevat keskitettyjen toimijoiden syrjimiksi. Tutkimuksissa onkin mm. havaittu, että Yhdysvalloissa kryptovaluuttojen omaksuminen ja käyttö on etnisten ja seksuaalivähemmistöjen keskuudessa merkittävästi valtaväestöä pidemmällä. Samoilla ryhmillä on merkitttävästi keskimääräistä enemmän kokemuksia epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi tulemisesta pankkien taholta. Jopa yli puolet näiden ryhmien edustajista koki, että perinteiset finanssi-instituutiot eivät ole heitä varten, ja että kryptovaluutat tarjoavat väylän heitä syrjivien instituutioiden ohittamiseen.

Kehittyneitä maitakin suurempi rooli osallisuuden edistäjinä lohkoketjuteknologioilla saattaa olla kehittyvissä maissa. Yhteiskunnissa, joissa etnisten vähemmistöjen tai naisten oikeudet eivät joko yhteiskunnan heikkouden vuoksi toteudu, tai niitä on jopa lainsäädännöllä rajoitettu, tarjoaa julkinen lohkoketjuteknologia portinvartijattoman pääsyn mukaan globaaliin taloudelliseen kanssakäymiseen.

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa myös taloudellisesta eriarvoisuudesta aiheutuvan osattomuuden lieventämistä. Hajautetuissa verkkoissa älysopimuksiin perustuva vuorovaikutus mahdollistaa taloudellisen oikeusturvan toteutumisen niille, joille yhteiskunta ei sitä pysty tarjoamaan, tai joilla ei ole taloudellisia edellytyksiä hakea itselleen oikeutta oikeuslaitoksen kautta.

Kuvaaja


YHTEENVETO

Kuten edellä on esitetty, lohkoketjuteknologioilla on valtava potentiaali myönteisiin sosiaaliin vaikutuksiin. Ne vahvistavat yksilön oikeuksia ja suojaavat tätä portinvartijoiden väärinkäytöksiltä. Kryptovaluuttojen käyttöönotto on selkeästi pisimmällä niissä maissa, joissa yhteiskunta ei pysty tarjoamaan tasapuolisia taloudellisen osallistumisen edellytyksiä, ja niiden yhteiskunnan ryhmien joukossa, jotka vallitsevassa yhteiskuntajärjestyksessä tulevat syrjityksi. Lohkoketjuteknolgioiden mahdollistamat, portinvartijoista ja luvanvaraisuudesta vapaat taloudellisen kanssakäymisen alustat tarjoavat ulkopuolelle suljetuille ryhmille mahdollisuuden osallisuuteen, niin yhteiskuntien sisällä kuin niiden välillä.

Lohkoketjuteknologien alkulähde on länsimaissa, vauraiden, koulutettujen ja valkoihoisten miesten keskuudessa, ja tämä mielikuva ymmärrettävästi assosioituu niihin edelleen. Teknologioiden omaksumisen ja käytön seuraaminen kuitenkin kertoo, missä se vastaa suurimpaan tarpeeseen. Lohkoketjuteknologioilla on edellytykset merkittävästi edistää taloudellista osallisuutta, omaisuuden suojaa ja omistusoikeuksia, yksilön vapautta hallinnoida ja päättää omaisuuttaan, sekä osallistua taloudelliseen kanssakäymiseen vapaana lainsäädännöllisestä tai kulttuurillisesta syrjinnästä. Nämä piirteet tekevät siitä varteenotettavan vaihtoehdon sosiaalisesti vastuulliselle sijoittajalle.

Kvarn Learning-materiaalin sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Learning-materiaalin kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Learning-materiaalin kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Learning-materiaalissa esitetyt tiedot koskevat materiaalin kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa Learning-materiaaliin sisältyvän tai Learning-materiaalissa viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.