3.5.2023
I
Pulse

Yhdysvalloissa velkakaton rajat tulossa vastaan, Fed korkopäätös illalla, MiCA sääntelypaketti hyväksyttiin EU-parlamentissa

03.05.2023 09:00 cet

Yhdysvalloissa velkakaton rajojen ennustetaan tulevan vastaan kesäkuussa

Yhdysvaltain valtiovarainministeri ja entinen keskuspankin pääjohtaja, Janet Yellen arvioi velkakattoaiheen tiimoilta julkaistussa kirjeessä, että hallinnolla on vastassaan velkakaton asettamat rajat mahdollisesti jo kesäkuun alussa, mikäli kongressi ei onnistu sitä ennen tekemään päätöstä rajojen korottamisesta. Velkakattokeskustelu on ollut tasaisin väliajoin otsikoihin nouseva aihe johtuen budjetin alijäämästä, joka on Yhdysvalloissa jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2001 lähtien. Vuosi 2022 oli julkiselle taloudelle kuitenkin poikkeuksellisen vaikea ja alijäämä oli historian neljänneksi suurin.

Vahvasti alijäämäinen budjettikausi yhdistettynä kasvaneisiin lainanhoitokuluihin, jotka aiemmin ovat olleet noin 10% budjetista, on tehnyt tasapainon saavuttamisesta entistä hankalampaa. Tähän mennessä velkakaton rajaa on aina aiemmin onnistuttu nostamaan neuvotteluiden lopputuloksena. On hyvä kuitenkin huomioida, että neuvottelut ovat aina poliittisesti vahvasti värittyneitä, ja molemmat puolueet pyrkivät saamaan omia vaatimuksiaan läpi ehtona velkakaton nostamisen hyväksymiselle. Keskustelu pyörii tälläkin kertaa vahvasti samojen aihepiirien ympärillä. Republikaanit haluavat toteuttaa leikkauksia, kun taas demokraatit pyrkivät veroja korottamalla saavuttamaan julkisen talouden tasapainon. Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu Yhdysvaltain budjetin kehittymistä (%/BKT) sekä ennusteita tuleville vuosikymmenille. Kuvaajasta on nähtävissä, että helpotusta ei ole luvassa velkakattokeskusteluihin tulevina vuosinakaan.

Kvarn Research: Yhdysvaltain budjetin kehitys suhteessa bruttokansantuotteeseen !(cbo.gov)

Markkinoilla keskustelua velkakaton ympärillä seurataan tiiviisti. Mikäli neuvottelutulokseen ei päästä, voi Yhdysvallat pahimmassa tapauksessa jättää lainanhoitoon liittyvät vastuunsa hoitamatta. Tästä olisi seurauksena luottovastuutapahtuma, joka sysäisi markkinat globaalisti jyrkkään syöksyyn. Todennäköisyys tälle on pieni, mutta samalla sen merkittävyys on niin suuri, ettei sitä voi kokonaan jättää huomioimatta. Rahoitusmarkkinoilla Yhdysvaltojen luottoriskijohdannaisten hinta, jolla sijoittaja voi suojautua mahdollista luottovastuutapahtumaa vastaan, on noussut merkittävästi lyhyessä ajassa (kts. kuva alla), mikä kuvaa hermostuneisuutta asian ympärillä.

Kvarn Research: Yhdysvaltojen 5y CDS luottoriskijohdannaisen viimeisen vuoden hintakehitys

Kuten Janet Yellen kirjeessään totesi, Yhdysvalloilla ei ole tällä hetkellä kassassa rahaa hoitaa vastuita kesäkuun 1. päivän jälkeen, joten päätöksiä on syytä saada aikaan ennen sitä.

JP Morgan osti kuilun partaalle ajautuneen First Republic pankin, markkinat reagoivat voimakkaasti

Yhdysvalloista maaliskuussa alkunsa saaneen pankkikriisin viimeisin ja historian toiseksi suurin uhri on First Republic Bank. First Republic, joka oli maan 18. suurin pankki, raportoi menettäneensä ensimmäisen kvartaalin aikana talletuksia 100 miljardin dollarin edestä. Tämä ajoi pankin osakkeen syöksykierteeseen ja johti lopulta viranomaisten puuttumiseen tilanteeseen. Viranomaiset pyrkivät ratkaisemaan ongelman tarjouskilpailulla, johon osallistuivat käytännössä kaikki maan suurimmat finanssitalot. Voittajaksi kilpailussa päätyi JP Morgan, jonka pääjohtaja Jamie Dimon kommentoi oston tukevan JP Morganin asemaa varainhoidon markkinoilla, sekä täydentävän pankin normaalia liiketoimintaa. First Republicin osto kasvattaa 200 miljardilla dollarilla JP Morganin ennestään valtavaa 3 700 miljardin dollarin suuruista tasetta. Kyseessä ei siis ollut mittakaavaltaan massiivinen riski JP Morganille, mutta viranomaiset varmasti joutuvat jälleen miettimään, kasvaako tiettyjen pankkien koko jo liian suureksi. Vallan sekä pääomien liiallinen keskittyminen on pankkisääntelyn kannalta ongelmallista ja “Too big to fail” -keskustelut ovat jälleen nousemassa pintaan.

Markkinareaktio pitkän viikonlopun jälkeen oli erittäin negatiivinen, etenkin pankkiosakkeiden osalta. Alueellisten toimijoiden osakkeet joutuivat paniikinomaisen myynnin kohteeksi ja kaupankäynti jouduttiinkin välillä keskeyttämään useamman osakkeen osalta suurten liikkeiden johdosta. S&P:n alueellisista pankeista koostuva alaindeksi oli pahimmillaan lähes 10%:n laskussa, mikä kuvaa hyvin tunnelmia markkinoilla.

Fed kokouksen korkopäätös illalla, odotuksissa lähes varma 0.25%:n nosto

Fedin kokous alkoi eilen tunnelmissa, jotka varmasti tulevat vaikuttamaan kokouksessa käytäviin keskusteluihin. Itse korkopäätökseen näillä tuskin on vaikutusta, mutta päätöksen yhteydessä julkaistavan lausunnon retoriikka voi muuttua astetta pehmeämmäksi. Koronnoston on laajalti ennustettu olevan viimeinen tämän syklin osalta ja odotuksissa on myöhemmin tänä vuonna rahapolitiikan muuttuminen elvyttävämpään suuntaan. Nyt nähdyt markkinareaktiot tulevat varmasti myös vahvistamaan näitä odotuksia ja odotukset ovatkin puheenjohtaja Powellin lausunnossa, jolta odotetaan viittauksia tuleviin toimiin rahapolitiikan osalta. Vielä ei olla tilanteessa, jossa Fed painaisi paniikkinappulaa ja osoittaisi mahdollisuutta aggressiivisiin toimiin finanssimarkkinoiden rauhoittamiseksi, mutta tilanteet voivat muuttua nopeastikin, kuten viimeisen parin kuukauden aikana on nähty.

Euroopan parlamentti hyväksyi MiCA-sääntelypaketin

Kryptovaluuttoja koskeva sääntely otti merkittävän askeleen eteenpäin 20.4.2023, kun Euroopan parlamentti odotetusti hyväksyi ensimmäisen EU-tason säädöksen, ns. MiCA-asetuksen. Asetus hyväksyttiin ilman merkittävää dramatiikkaa, selkeästi äänin 529-29 (14 poissa).

MiCA-asetus nimi on lyhenne sanoista Markets in Crypto Assets, ja sen tarkoitus on luoda kryptovaroille yhtenäiset pelisäännöt koko EU-alueelle ja samalla tuoda kryptovaroja koskevaa sääntelyä lähemmäksi perinteistä finanssipalveluiden tarjoamista. Asetus sisältää ensisijaisesti kryptovaroihin liittyvien palvelujen, kuten vaihto- tai lompakkopalveluiden, tarjoajille asetettuja vaatimuksia toiminnan järjestämisestä, menettelytavoista, sijoittajansuojan toteuttamisesta sekä vakavaraisuudesta. Palveluntarjoajilta (Crypto-asset service providers) edellytetään asetuksen toimeenpanon myötä toimilupaa kansalliselta valvojalta. Toimilupa on mahdollista notifioida muihin EU -jäsenvaltioihin, mikä tehostaa rajat ylittävää palveluiden tarjoamista. MiCA-asetus sisältää myös kokonaisvaltaisen kehyksen nk. vakaavaluuttojen (stablecoin) liikkeeseenlaskulle ja tarjoamiselle EU:ssa mikä on ollut yksi nopeimmin kasvavista kryptotoimialan osa-alueista viimeisten vuosien aikana.

MiCA:n sisältö on kryptoalan toimijoiden keskuudessa otettu vastaan pääsääntöisesti positiivisesti. Lisääntyvä sääntely ja uudet vaatimukset luonnollisesti pakottavat osaa alan toimijoista muutoksiin palveluissaan, mutta ensisijaisesti EU-tasoisen yhdenmukaisen sääntelyn koetaan tuovan toimijoille regulatiivista selkeyttä ja varmuutta, mikä edistää koko Unionin alueen kattavien liiketoimintamallien rakentamista.

OPI LISÄÄ:

Kryptovarojen sääntely

Kryptovaluuttojen lyhyestä historiasta ja nopeasta kehitystahdista johtuen niiden lainsäädännöllinen sääntely on vasta kehittymässä. Maailmanlaajuisesti pisimmällä ollaan Euroopan Unionissa, jossa yllä mainittu MiCA-asetus edustaa ensimmäistä koherenttia säädöskokoelmaa.

Yhdysvalloissa sääntely tulee tällä hetkellä vielä selkeästi EU:ta jäljessä. Yhdysvalloissa on vielä viranomaistenkin kesken merkittävää epäselvyyttä siitä, tuleeko valtaosaa kryptovaroista kohdella arvopapereina (security) vai hyödykkeinä (commodity). Tämän seurauksena on myös epäselvää, kuuluvatko kryptovarat ensisijaisesti arvopaperikomissio SEC:n, vai hyödyke- ja futuurikauppakomissio CFTC:n valvonnan alle.

Länsimaiden ulkopuolella lainsäädännöllinen suhtautuminen kryptovaluuttoihin on hyvin vaihtelevaa. Ääripäinä voitaneen mainita El Salvador, joka on tehnyt Bitcoinista virallisen valuutan ja Kiina, joka on kieltänyt kaikki kryptovarojen transaktiot.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.