1.6.2023
I
Pulse

Yhdysvaltain velkakaton nosto toteutuu, lohkoketjuteknologia veti sijoittajia puoleensa alkuvuoden aikana

01.06.2023 09:30 cet

Yhdysvaltain keskuspankki Fed pitänee taukoa koronnostoissa, vaikka työmarkkina on edelleen vahva

Inflaatiolukemat toukokuussa olivat laskusuuntaisia edelliseen kuukauteen sekä vuodentakaiseen verrattuna. Ohjauskorko on tällä hetkellä 5 - 5,25 % tasolla ja Fed indikoi edellisessä kokouksessa mahdollisuudesta pitää taukoa koronnostoista. Keskuspankki on paljon vartijana, koska taloutta ei haluta ajaa taantumaan eikä aiemmin päätään nostanutta likviditeettikriisiä syventää. Markkinat ovat ennustaneet korkojen laskua ensi syksystä alkaen, mutta toistaiseksi rahapolitiikka pysyy ennallaan inflaation saattamiseksi keskuspankin tavoitetasolle. Marraskuun kokoukseen markkinaodotukset ovat tällä hetkellä 0.50 prosenttiyksikön laskulle ohjauskorossa, mikä tarkoittaisi siirtymistä takaisin elvyttävämpään rahapolitiikkaan.

Kurssidataa

Eilen saatiin kuitenkin jälleen vahvoja työllisyystilastoja Yhdysvalloissa (JOLT - Job Openings), minkä arvioitiin avaavan oven vielä yhdelle koronnostolle kesäkuussa. Markkinahinnoitteluun tämä ei kuitenkaan suuresti vaikuttanut ja Fed ei tunnetusti halua hauraassa taloudellisessa tilanteessa toteuttaa odotuksista poikkeavia päätöksiä. Huomenna saadaan kuitenkin se tärkein työllisyystilasto, maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen syntymistä kuvaava Non-Farm payrolls, joka antaa paremman kuvan työmarkkinoista Yhdysvalloissa ja voi saada aikaan isojakin liikkeitä markkinoilla.

Yhdysvaltain velkakaton nosto onnistuneesti läpi edustajainhuoneen äänestyksessä

Yhdysvaltain edustajainhuoneessa äänestettiin velkakaton nostamisesta eilen. Äänestys oli lopulta yllättävänkin selvä, 314 puolesta ja 117 vastaan. Puolesta äänestäneet jakautuivat hyvin tasaisesti kahden puolueen välillä eli voidaan todeta konsensuksen olevan vahva tällä hetkellä julkisen talouden osalta. Vaikka tulos oli lopulta odotettu, keskustelu aiheen ympärillä oli vilkasta ja riski Yhdysvaltain ajautumisesta maksukyvyttömyyteen oli pitkästä aikaa todellinen.

Osakemarkkinat ja sijoittajat ovat olleet neutraaleja viimeisten kuukausien aikana ja tunnelma on ollut odottava. Riskinottohalukkuus on ollut vähäistä nykyisessä ympäristössä, jossa Yhdysvaltain velkakattokeskustelu ja pankkien likviditeettikriisi ovat olleet vahvasti keskiössä. Tilanne voi kääntyä positiivisempaan suuntaan, mikäli Fed lopettaa koronnostot kesäkuussa ja avaa ovet kohti elvyttävämpää talouspolitiikkaa syksyä kohti mentäessä.

Lohkoketjuteknologia ja seuraavan sukupolven internet-innovaatiot olivat vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin menestyjiä

Vuosi 2022 oli sijoittajien keskuudessa selkeästi arvo-osakkeisiin ja energiasektoriin keskittyviä investointeja täynnä. Ennusteet koronnostosyklin päättymisestä ja inflaation taittumisesta ovat kuitenkin saaneet sijoittajien huomion siirtymään toisaalle. Vuoden 2023 aikana kiinnostus kasvuosakkeisin ja teknologiasektoriin on kasvanut ja Eurooppa talousalueena houkuttelee sijoittajia. Alkuvuonna Nasdaq 100 -indeksi nousi 17,5 %, mutta Dow Jones -indeksi päätyi Q1 loppuun mennessä hienoisesti negatiiviseksi. Euro STOXX -indeksi kipusi 10,9 % kasvuun, eli Eurooppa kokonaisuudessaan performoi vahvemmin Yhdysvaltalaisiin verrokkeihin suhteutettuna.

Mitkä ovat sitten teemoja, jotka teknologiasektorissa ovat pinnalla? Erityisesti MSCI indeksiperheen eri teemaindeksien kehitystä tarkasteltaessa, lohkoketjuteknologia ja seuraavan sukupolven internet-innovaatiot vetävät sijoittajia puoleensa. Lohkoketjuteknologian toimiala kasvoi alkuvuonna 29,85 % ja internet-innovaatiot 19,7 %. Yleisesti ottaen teknologian teemoissa vetävät digitaaliset innovaatiot, jotka koskettavat liiketoimintaa avoimissa ympäristöissä (lohkoketjut), maksamisen ja finanssialan infrastruktuuri sekä robotiikka ja älykaupungit.

FinXL
Lähde: FinXL

Sääntelyn edetessä eri talousalueilla, sijoittajille aukeaa laajempi investointien avaruus myös lohkoketjuteknologiapuolella. Euroopan parlamentin huhtikuussa hyväksymää ja vuonna 2024 implementoitavaa MiCA-lainsäädäntöä on kritisoitu osittain vanhaksi jo syntyvaiheessa. Kyseinen paketti luo kuitenkin hedelmällisen kasvualustan em. teknologiasijoituksille ja kasvulle. Eurooppa tekee myös talousalueena hajurakoa kilpailijaverrokkeihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Piilaaksoon erityisesti. Sijoittajat ovat tehneet merkittäviä investointeja jo aiemmin -21 ja -22 vuosina lohkoketjuteknologian toimialalle ja nämä siemenet alkavat kasvaa hedelmää talouskasvun siirtyessä takaisin kasvu-uralle haastavan ajanjakson jälkeen.

Occorian: Family office-yhtiöt hyvin kiinnostuneita kryptovaluutoista

Finanssi- ja varainhoidon asiantuntijapalveluihin erikoistuneen Occorianin tekemän kyselyn mukaan ns. family office-varainhoitoyhtiöt (varakkaiden perheiden tai sukujen varoja hoitavat yhtiöt) osoittavat huomattavaa kiinnostusta kryptovaluuttoja ja digitaalisia omaisuusluokkia kohtaan. Kyselyyn vastanneista noin 130 family office-varainhoitajasta peräti 90% kertoi asiakkaidensa osoittavan halukkuuta kryptovaluuttojen ja/tai muiden digitaalisten omaisuuserien lisäämiseksi salkkuunsa.

Occorianin kyselyn tulokset ovat johdonmukaisia muiden vastaavien tutkimusten kanssa, ja viittaavat vahvasti family officien ja muiden institutionaalisten sijoittajien kasvavaan kiinnostukseen omaisuusluokkaa kohtaan. Ennustamme tämän kehityksen edelleen jatkuvan, erityisesti toimialan sääntelyn selkeytyessä mm. ensi vuonna EU:ssa voimaan astuvan MiCA-säädöksen myötä.

Yhdysvaltain keskuspankki:

10% amerikkalaisista omisti kryptovaluuttoja vuonna 2022

Yhdysvaltain keskuspankin vuotuisen Economic Well-Being of U.S. Households in 2022-raportin mukaan 10% amerikkalaisesta aikuisväestöstä kertoo omistaneensa tai käyttäneensä kryptovaluuttoja vuonna 2022. Kryptovaluuttojen omistamisen yleisin käyttötarkoitus oli sijoituskohde (8%). Maksamiseen kryptovaluuttoja kertoi käyttäneensä 2%vastaajista, ja sama määrä kertoi käyttäneensä kryptovaluuttoja rahan lähettämiseen.

Yleisintä kryptovaluuttojen käyttö oli odotetusti ikäryhmissä 18-29 vuotta ja 29-44 vuotta, joissa 14% ja 15% kertoi käyttäneensä niitä. Nuorempien ikäryhmien lisäksi kryptovaluuttojen käyttö oli korostuneen yleistä etnisten vähemmistöjen keskuudessa. Tummaihoisista ja latinoista 12% kertoi käyttäneensä kryptovaluuttoja, aasialaisista peräti 15%.

Huomionarvoista on kryptovaluutoilla maksamisen yleisyys alempien tuloluokkien ja marginalisoitujen ryhmien keskuudessa. Alle 25 000 dollaria ansainneista 4%, latinoista 4% ja tummaihoisista 6% kertoi käyttäneensä kryptovaluuttoja maksamiseen. Tämä tukee näkemystä, jonka mukaan kryptovaluutat tarjoavat maksuvälineenä merkittävää arvoa ryhmille, jotka syystä tai toisesta jäävät perinteisen pankkijärjestelmän palvelujen ulkopuolelle tai kokevat tulevansa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti niiden taholta.

OPI LISÄÄ:

Kryptovaluuttojen käyttö eri maissa

Kryptovaluuttojen maakohtaisen yleisyyden laajalti käytetty mittari on Chainalysis- analytiikkayhtiön Global Crypto Adoption Index. Indeksi suhteuttaa eri kryptovaluuttoihin liittyviä aktiviteetteja kyseisen maan taloudellisiin indikaattoreihin (kuten bruttokansantuote asukasta kohden), kuvaten täten kuinka suurta osaa taloudellisesta aktiivisuudesta kryptovaluuttojen käyttö eri maissa edustaa.

Huomionarvoista on, että indeksin 15 ensimmäisen maan joukossa on vain yksi vauras länsimaa, USA sijalla 5. Valtaosa kärkimaista on kehittyviä ja/tai eri syistä johtuvasta taloudellisesta epävakaudesta kärsiviä maita. Tämä kuvaa kryptovaluuttojen merkityksen korostumista maissa, joissa yhteiskunta ei pysty tarjoamaan riittäviä taloudellisen aktiviisuuden edellytyksiä, kuten maksuinfraa, vakaata valuuttaa, oikeuslaitosta tai omistusoikeuden suojaa.

Kvarn Pulsen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Pulsen kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Uutiskirjeen kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Uutiskirjeessä esitetyt tiedot koskevat uutiskirjeen kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa uutiskirjeeseen sisältyvän tai uutiskirjeessä viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.