Kryptojen vuosi 2024

Kryptojen vuosi 2024


JOHDANTO

Tervetuloa lukemaan analyysiamme kryptomarkkinan vuoden 2024 näkymistä. Tässä raportissa tarkastelemme erityisesti suurimpia kryptovaluuttoja, sekä kryptomarkkinaa kokonaisuutena.

Analyysimme saatteeksi haluamme antaa lukijalle kolme huomiota mielessä pidettäväksi.

1. Historia toisinaan rimmaa, mutta ei koskaan täysin toista itseään.

Kryptomarkkinan historia on lyhyt. Bitcoinin osalta olemme nähneet kolme halvingin ympärille rakentunutta markkinasykliä, muiden kryptovaluuttojen osalta vain kaksi. Näin pienen näyteaineiston äärellä on oltava nöyrä, ja tunnustettava että kaikkiin tulkintoihin liittyy paljon epävarmuutta.

2. Edellistä näkökulmaa täydentäen, menneisyyden tarkastelu on silti keskeinen keino tulevaisuuden arvioimiseksi. Vuoden 2024 näkymät rakentuvat vuoden 2023 päälle, jonka kehityksestä moni asia puolestaan oli vastareaktiota vuoteen 2022. Kryptomarkkinan leimaa-antava piirre on sen syklisyys, ja moni asia liikkuu heilurina edestakaisin, usein jopa kalenterivuosien rytmiä mukaillen.

3. Kryptomarkkinan rajussa volatiliteetissa periaatteemme on, “parempi olla osittain oikeassa kuin kokonaan väärässä”. Tarkoituksemme on ensisijaisesti auttaa kryptosijoittajaa välttämään täydellinen yllätetyksi tuleminen. Tämän vuoksi pyrimme tarjoamaan erilaisia skenaarioita joihin kaikkiin mielestämme kannattaa varautua, emme yhtä ainoaa tulevaisuuden kuvaa.

Antoisia lukuhetkiä!


Iso kuva:
bitcoin +150% jo ennen halvingia

Vuoden 2023 keskeisin teema on ollut kryptomarkkinan rivakka toipuminen vuoden 2022 romahduksesta. Pikakerrataksemme uusimmille kryptosijoittajille neljän vuoden tapahtumat yhdessä lauseessa: vuosien 2020-2021 raju nousumarkkina vaihtui vuoden 2021 lopussa laskuksi, jossa kryptomarkkinan kokonaisarvo laski joulukuuhun 2022 mennessä lähes 80%.

Vuoteen 2023 lähdettiin siis aallonpohjasta. Vuoden 2023 aikana kryptomarkkinan kokonaisarvo nousi noin 100% ja suurimman kryptovaluutta bitcoininkurssi noin 150%.

Mielenkiintoinen tapa tarkastella vuotta 2023 on verrata sitä aikaisempiin, bitcoinin syklisyydessä samaa vaihetta edustaviin vuosiin. Vuodet 2015 ja 2019 olivat vuoden 2023 tavoin voimakasta laskumarkkinaa seuranneita ja bitcoin-halvingia edeltäviä vuosia (bitcoin halvingista myöhemmin lisää tekstissä). Vuoden 2015 aikana bitcoinin kurssi nousi noin 70% ja vuoden 2019 aikana noin 90%. 

Näihin verrattuna vuosi 2023 yli 150% nousuineen näyttäytyy huomattavan vahvana, erityisesti huomioiden että vuoteen 2019 verrattuna bitcoinin markkina-arvo on suuruusluokaltaan noin kymmenkertaistunut ja vuoteen 2015 verrattuna noin 100-kertaistunut, minkä lähtökohtaisesti tulisi näkyä ennemminkin volatiliteetin ja kurssimuutosten vaimenemisena kuin voimistumisena. Voisi jopa sanoa, että vuoden 2023 bitcoin-kurssin 2,5 kertaistuminen muistuttaisi halvingia edeltävien vuosien 2015 ja 2019 sijaan itse halving-vuosia 2016 ja 2020, joiden aikana bitcoinin kurssi 2,5- ja 4-kertaistui.

Verrattuna aikaisempiin vastaaviin vuosiin, vuoden 2023 voimakas kurssinousu tarjoaa mielenkiintoisesti kolme vaihtoehtoista tulkintaa.

1. Jos halvingia edeltävä vuosi 2023 tällä kertaa muistuttaa itse halving-vuosia 2016 ja 2020, voisi se tarkoittaa että bitcoinin sykli kulkisi tällä kertaa etuajassa aiempiin sykleihin verrattuna, ja iso osa tämän kertaisen nousumarkkinan kurssinoususta olisi jo nähty. Tällöin varsinaiselle halvingin jälkeiselle nousumarkkinalle olisi jäljellä “enää” esimerkiksi kurssin kaksinkertaistuminen, ja markkinahuippu saatettaisiin kenties nähdä aikaisempien, halvingia seuranneiden vuosien (2013, 2017 ja 2021) lopun sijaan jo halving-vuoden 2024 lopussa. 

Tällainen syklin aikaistuminen sopisi teoriaan siitä, että kryptomarkkinan kypsyessä ja sijoittajien sofistikoituneisuuden kasvaessa markkinatoimijoiden toiminnassa ennakoivuus kasvaisi, ja tulevaisuuden näkymiä heijastettaisiin aiempaa voimakkaammin nykyhetken kursseihin.

2. Jos taas uskoo että historia toistaa itseään ja bitcoinin sykli muistuttaa ajallisesti aiempia, voisi poikkeuksellisen vahva halvingia edeltävä vuosi puolestaan olla indikaatio aikaisempia voimakkaammasta nousumarkkinasta. Tässä skenaariossa markkinahuippu ajoittuisi edeltäviä syklejä mukaillen vuoden 2025 lopulle. Uusi kurssihuippu saattaisi olla suhteessa edelliseen (2021) jopa korkeampi kuin mahdollisesti rahapoliittisista syistä vajaaksi jäänyt vuoden 2021 kurssihuippu oli vuoden 2017 huippuun nähden. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi 200 000 dollarin huippulukemia.

3. Kolmas tulkinta on, että vuoden 2023 huomattavan vahvassa kurssikehityksessä ei itse asiassa ole kysymys varsinaisesta nousumarkkinasta, vaan vuoden 2019 kaltaisesta, halvingia edeltävän vuoden “välirallista”. Tässä skenaariossa emme olisi vielä kestävässä nousumarkkinassa, vaan sitä ennen käytäisiin vielä kerran alhaalla, esimerkiksi 20 000 - 30 000 dollarin tasoissa. Siinä missä skenaariossa 1 olisimme etuajassa aikaisempiin sykleihin verrattuna, tässä skenaariossa olisimme noin puoli vuotta vuoden 2019 sykliä jäljessä. Palautamme vuoden 2019 mieleen vielä analyysimme lopussa.

Vuoden 2024 avaimet: BTC ETF, halving, korkokäänne

Vuoteen 2024 lähdetään kryptomarkkinalla korostuneen kiinnostavista asemista. Nähtävissä on kolme merkittävää, kryptosektorille potentiaalisesti hyvin positiivista katalyyttia:

1. Bitcoin spot-ETF

Kryptomaailmassa koettiin riemun tunteita keskiviikkona 10.1.2024, kun Yhdysvaltain arvopaperikomissio SEC hyväksyi ensimmäiset Yhdysvaltain markkinoille avattavat bitcoin spot-ETF rahastot. Spot-ETF on ollut yksi kryptosijoittamisen “Graalin malja”, jonka toteutumista on toivottu siitä alkaen, kun Gemini-kryptopörssin perustaneet Winklevossin veljekset jättivät ensimmäisen ETF-lupahakemuksen vuonna 2013. Tähän asti SEC on suhtautunut hakemuksiin kielteisesti, hyläten ne kaikki.  Vuonna 2021 SEC hyväksi bitcoin futuureihin perustuvat ETF:t. Nämä antoivat sijoittajille mahdollisuuden saada hinta-altistusta bitcoiniin, mutta olivat sijoittajille selkeästi huonompi vaihtoehto spot bitcoiniin sijoittamiseen verrattuna. Nyt luvan saaneet spot-ETF:t tarjoavat suoran altistuksen bitcoinin spot-hintaan ja avaavat siihen sijoittamisen merkittäville uusille sijoittajasegmenteille.

Markkinat ovat osanneet ennakoida ETF-hyväksyntää siitä asti, kun varainhoidon jättiläinen BlackRock jätti oman hakemuksensa viime kesänä. Bitcoinin syksyn 2023 hintarallin onkin nähty olleen pitkälti ETF-hyväksynnän hinnoittelua sisään kurssiin.

Markkinoiden ennakoinnin vuoksi reaktio itse hyväksyntään on ollut vaimea, mutta myöskään merkittävää “sell the news”-ilmiötä ei ole nähty.

Tulevan vuoden mielenkiintoisimpia seurattavia käänteitä on seurata, millaisia kaupankäyntivolyymeja ETF-tuotteet keräävät. Ensimmäisen päivän yli 4,5 miljardin dollarin volyymia on pidetty varsin vahvana ensimmäisenä signaalina. Yleinen oletus vaikuttaa olevan, että uusien ETF-tuotteiden avauduttua niiden käsittely institutionaalisten sijoittajien sisäisissä sijoitusprosesseissa veisi joitakin kuukausia, minkä jälkeen saattaimme alkaa nähdä merkittävämpiä pääomavirtoja.

2. Bitcoin halving

Bitcoin-protokollan merkittävin säännöllinen tapahtuma, ns. halving tapahtuu huhtikuussa 2024. Tässä Bitcoin-protokollaan ohjelmallisesti ennalta määritetyssä tapahtumassa Bitcoin-verkossa tapahtuvia transaktioiden oikeellisuutta validoivien ja täten verkon turvallisuutta takaavien ns. louhijoiden toiminnastaan uusien bitcoinien muodossa saamat lohkopalkkiot puolittuvat. Koska louhijoille maksettavat lohkopalkkiot ovat ainoa mekanismi, jolla uusia bitcoineja syntyy, tarkoittaa niiden puolittuminen myös uusien bitcoinien syntytahdin eli ns. inflaatiotahdin puolittumista. 

Kysynnän ja tarjonnan lain mukaan tarjonnan puolittuessa ja kysynnän pysyessä ennallaan tai kasvaessa markkinahinnan tulisi nousta. Jokaiseen aikaisempaan Bitcoin halvingiin (kolme kappaletta, vuosina 2012, 2016 ja 2020) onkin ajallisesti liittynyt voimakas nousumarkkina. Se, missä määrin kysymys on vain ajallisesta korrelaatiosta ja missä määrin todellisesta kausaliteetista, on mielenkiintoinen kysymys, jota olemme käsitellet mm. Learning-oppimissarjassamme.

Lyhyesti ilmaistuna näkemyksemme on, että halvingit eivät ole niiden kanssa ajallisesti samaan aikaan tapahtuneiden nousumarkkinoiden aiheuttaja. Katsomme että bitcoinin nousu- ja laskumarkkinoiden ensisijaiset ajurit ovat vallitsevassa makrotaloudessa tapahtuneet muutokset, kuten muutokset korkotasossa tai vuosina 2020-2021 nähty massiivinen määrällinen elvytys (quantitative easing). 

Halving selkeänä yksittäisenä ja helposti ymmärrettävänä tapahtumana tarjoaa lähinnä helposti ymmärrettävän ja helposti kommunikoitavan narratiivin, mikä lisää yleistä mielenkiintoa bitcoinia kohtaan jo valmiiksi rahapoliittisesti otollisessa sijoitusympäristössä.

Vuonna 2024 tapahtuvassa neljännessä halvingissa emme usko halvingin olevan ratkaiseva tekijä mahdollisen nousumarkkinan toteutumisessa. Se kuitenkin tuo bitcoinin ja kryptovaluutat yleisemmin puheenaiheeksi sekä perinteiseen että sosiaaliseen mediaan. Tämä yhdessä edellä käsitellyn, erityisesti uusille sijoittajille helposti lähestyttävän bitcoin ETF-sijoittamisen ja mahdollisesti samoihin aikoihin nähtävän ohjauskoron kääntymisen kanssa (kts. seuraava kohta)  luo olosuhteet, jossa vertauskuvallisesti lämpimässä saunassa halving-narratiivi tarjoaa hieman lisää löylyä kiukaalle.

3. Korkokäänne

Mainittuja bitcoin spot-ETF:aa ja bitcoin halvingiakin suurempana markkinakehityksen ajurina pidämme Yhdysvaltain keskuspankin korkopolitiikkaa ja siinä todennäköisesti vuoden 2024 aikana tapahtuvaa käännettä. Vuonna 2021 rajusti nousseen inflaation hillitsemiseksi aloitettu rahapolitiikan kiristys ja ohjauskoron historiallisen voimakas nostaminen näyttää ainakin tältä erää saavuttaneen huippunsa, ja keskuspankki on kommenteissaan signaloidut ensimmäisten ohjauskoron laskujen olevan tulossa. Tällä hetkellä markkinat arvioivat koronlaskujen alkavan todennäköisimmin maaliskuussa tai viimeistään toukokuussa. 

Korkojen lasku on tyypillisesti selkeästi myönteistä riskillisten omaisuuserien, kuten kryptovaluuttojen, arvostuksille. Mikäli koronlaskut toteutuvat tämän hetkisen näkymän mukaan, tarjoavat ne massiivista myötätuulta koronnostosyklissä pudonneille kryptovaluuttojen kursseille. Kryptomarkkinan sisällä koronlaskut odotusarvoisesti suosivat erityisesti markkina-arvoltaan pienempiä tokeneja.
Edellisessä korkosyklissä 2019 bitcoin-dominanssi saavutti huippunsa samoihin aikoihin ensimmäisen koronlaskun kanssa, ja tämän jälkeen alt-coinit alkoivat selkeästi vahvistua suhteessa bitcoiniin. 

Bitcoin-dominanssi: Kuninkaan paluu?

Kryptomarkkinan dollarimääräisten kurssinousujen ohella kryptomarkkinoiden vuoden 2023 toinen leimaa antava piirre oli niin sanotun bitcoin-dominanssin, eli bitcoinin markkina-arvon osuuden koko kryptomarkkinasta, merkittävä nousu. Vuoden alussa bitcoin-dominanssi oli noin 44 prosenttia, ja vuoden 2023 aikana se kohosi noin 54 prosenttiin. 

Bitcoin-dominanssi ei keskeisyydestään huolimatta ole aivan kaikille kryptosijoittajillekaan tuttu indikaattori, joten sen avaaminen saattaa olla hyödyllistä. Prosenttiperusteisen indikaattorin keskeinen ongelma on, että intuitiivisesti saattaa olla vaikea hahmottaa, kuinka merkittävä esimerkiksi vuonna 2023 nähty 10 prosenttiyksikön nousu on. 

Oheinen kuva kuitenkin havainnollistaa. Taulukon kuvaajassa on esitetty bitcoinin kehitys muuta kryptomarkkinaa (pl. Isoimmat stablecoinit) vastaan.Kuvaajan voi siis karkeasti ajatella kuvaavan Bitcoinin arvonkehitystä keskimääräistä alt-coinia vastaan. Kryptoallokaationsa Bitcoiniin keskittänyt sijoittaja on siis kasvattanut allokaationsa ostovoimaa keskimäärin yli 40% muita kryptotokeneita vastaan. Tätä voi pitää varsin hyvänä lopputuloksena, huomioiden että bitcoinia pidetään yleisesti suhteellisesti vähäriskisimpänä kryptovaluuttana. Keskittämällä allokaationsa kryptosektorin vähäriskisimpään vaihtoehtoon kryptosijoittaja on siis saanut selvästi parempaa tuottoa kuin muusta kryptomarkkinasta keskimäärin.

Mahdollista on, että jossain vaiheessa ensi vuotta Bitcoin-dominanssi saavuttaisi huippunsa, ja muu kryptomarkkina alkaisi tarjoamaan bitcoinia parempaa tuottoa. Edellisessä syklissä Bitcoinin-dominanssin huippu saavutettiin joulukuussa 2020 noin 70 prosentissa. Huippu tapahtui tuolloin pian bitcoinin edellisen dollarimääräisen huipun ylittämisen jälkeen. 


Vuonna 2020 bitcoin-dominanssi saavutti huippunsa pian bitcoinin ohitettua vuoden 2017 dollarimääräisen kurssihuipun


Yksi vaihtoehto on, että Bitcoin-dominanssi saavuttaisi huippunsa reilusti viime kertaista 70 prosentin tasoa alempana. Tätä tukisi ajatus, että bitcoinin ulkopuolinen kryptosektori on merkittävästi kypsynyt, ja bitcoinin suhteellisen merkityksen tulisi hiljalleen laskea. Äärimmillään tätä hypoteesia edustaa näkemys, että joulukuussa nähty 55% dominanssi oli jo huippu, ja tästä eteenpäin suunta on alaspäin.

Vastakkainen näkemys olisi, että Bitcoin ETF-hakemuksien hyväksyminen avaisi niin paljon juuri bitcoiniin kohdistuvia uusia pääomia, että Bitcoin-dominanssi päinvastoin nousisi tällä kertaa edellistä huippua korkeammalle, kenties 70-75% tasolle. Tässä tapauksessa dominanssin trendin kääntyminen tapahtuisi myös ajallisesti myöhemmin, todennäköisemmin vasta vuoden 2025 puolella.

Kolmas näkökulma voisi olla, että riippumatta tarkoista prosenteista, Bitcoin-dominanssin huippu saavutettaisiin tälläkin kertaa lähellä uuden all-time high:n (ATH) saavuttamista. Bitcoinin uusi hintaennätys johtaisi runsaaseen medianäkyvyyteen, vähemmän sofistikoituneiden sijoittajien osuuden lisääntymiseen markkinalla ja tuottoa etsivien pääomien siirtymiseen riskikäyrällä pidemmälle bitcoinista alt-coineihin.

Neljäs, ja edellisen kanssa osin yhteensopiva näkökulma on, että alt-coinien merkittävä vahvistuminen bitcoinia vastaan, on ensisijaisesti sidoksissa markkinoiden riskinottohalukkuuteen, johon puolestaan vaikuttaa merkittävästi vallitseva korkotaso. Tällöin esim. Yhdysvaltain keskuspankin korkopolitiikan käännös saattaisi olla sytyke pääomien kasvavaan suuntautumiseen bitcoinia riskillisempiin tokeneihin.

Perimmäinen syy, miksi vuotta 2024 käsittelevässä raportissamme haluamme käsitellä Bitcoin-dominanssia ja sen mahdollista kääntymistä on että, toteutuessaan käänne saattaa olla varsin räjähtävä. Kuten oheisesta kuvasta nähdään, bitcoin-dominanssin saavutettua huippunsa joulukuussa 2020, alt-coin-markkina muutamassa kuukaudessa enemmän kuin kolminkertaisti arvonsa suhteessa bitcoiniin. Dollarimääräisesti alt-coin markkinan arvo lyhytaikaisesti jopa yli kuusinkertaistui.

Alt-coin-markkinan kokonaisarvo bitcoinia (vihreä) ja dollaria (ruskea) vastaan

Osa alt-coinien kokonaismarkkina-arvon kasvusta saattaisi selittyä  sillä, että kevään 2021 aikana laskettiin liikkeeseen paljon uusia tokeneita. Jos haluamme vakioida tokenien määrän ja keskittyä markkinan suurimpiin tokeneihin, voimme tarkastella vuoden 2021 alussa kymmentä markkina-arvoltaan suurinta tokenia. Tarkastelusta on siis rajattu ulos bitcoin ja vakaavaluutta USDT.


Kuten kuvasta voidaan havaita, oli tammikuun 2021 alussa markkina-arvoltaan suurimpien tokeneiden mediaanituotto seuraavan neljän kuukauden aikana noin 300%. 

Alt-coinien liike ylöspäin oli siis todella terävä, ja tarjosi siihen varautuneelle sijoittajalle poikkeuksellisia tuottomahdollisuuksia. Tällaisen skenaarion toistumista varten kryptosijoittajalla kannattaa olla strategia valmiina, ja tämän vuoksi haluamme nostaa kyseisen teeman lukijoidemme tietoisuuteen jo vuoden 2024 alussa.

On toki täysin mahdollista, että vuoden 2021 kaltaista “alt-seasonia” ei nähtäisi vielä vuoden 2024 aikana, tai kenties ollenkaan. Ensimmäinen vaihtoehto on täysin varteenotettava, tapahtuihan alt-coinien suurin nousu edellisessäkin syklissä vasta halvingia seuraavana vuonna. Jälkimmäinen vaihtoehto puolestaan olisi todennäköinen erityisesti, mikäli bitcoin ei pysty ensin rikkomaan edellistä all-time-highta (noin 69 000 dollaria). Sijoittajan kannattaa siis pitää silmällä sekä bitcoin-dominanssin että bitcoinin dollarimääräisen kurssin kehitystä.

MINNE MENET 2024, ETHER ?


Jos bitcoin oli vuoden 2023 vahva suoritus, vuoden heikon suorituksen leiman annamme Ethereum-lohkoketjun natiivi tokenille etherille. Maailman suurimman älysopimusprotokollan token heikkeni vuoden 2023 aikana sekä ainoaan sitä suurempaan tokeniin (bitcoin, n. -30%) että bitcoinin ja etherin ulkopuolista alt-coin markkinaa vastaan (n. -10%). Ether ei siis ole toiminut bitcoinin kaltaisena kryptomarkkinan turvasatamana, eikä toisaalta ole kyennyt säilyttämään osuuttaan pääomien kiertäessä bitcoinista korkeariskisempiin tokeneihin. 

Ether suhteessa bitcoiniin ja muihin alt-coineihin vuonna 2023

Etherin alisuoritumisen vasta-argumentti olisi sanoa, että vuoden 2023  heikko suoriutuminen oli vain paluuta keskiarvoon (mean reversion). Vuoden 2022 aikana ether vahvistui huomattavasti laskevaa alt-coin markkinaa vastaan, ja kahden vuoden tarkastelujaksolla on sitä vastaan yhä yli 30% plussalla. 


Ether suhteessa muihin alt-coinehin 2022-2023. Voimakas nousu vaihtui voimakkaaksi laskuksi kesäkuussa 2023.

Tulkinnasta riippumatta kiistatonta on, että 2023 jälkimmäisellä puolikkaalla ether on heikentynyt merkittävästi, ja vuoden vaihtuessa trendin kääntymisestä ole selkeitä merkkejä.

Pidemmällä aikajänteellä ether on kiinnostavassa tilanteessa. Sen kurssi bitcoinia vastaan on nyt noin puolivälissä vuoden 2020 lopun pohjia (n. 0,03) ja vuoden 2021 lopun huippuja (n. 0,09). On helppo kuvitella skenaarioita, joissa suhde voisi jatkaa lähelle kumpaa tahansa päätyä tai jopa niistä ohi.


ETH/BTC  puolivälissä vuoden 2021 pohjia ja huippuja


Bitcoin on perinteisesti vahvistunut etheriä vastaan niin laskumarkkinoissa kuin nousumarkkinan alkuvaiheissa. Uskoipa meidän olevan vuodenvaihteen 2019-2020 kaltaisessa nousumarkkinan alussa tai vuoden 2019 kesän kaltaisessa halvingia edeltävän vuoden “välirallissa”, olisi helppo nähdä bitcoinin vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla jatkavan vahvistumistaan etheriä vastaan.

Jos uskoo bitcoin spot-ETF:ien tuovan kryptomarkkinaan merkittävästi juuri bitcoiniin kohdistuvia pääomia, voisi nähdä suhteen tällä kertaa painuvan ensi vuoden loppuun jopa lähelle edellistä pohjaa 0,03. Tilanne jossa yhdellä bitcoinilla saisi 25-35  etheriä olisi melkoinen mahdollisuus, jos lainkaan uskoo etherin tulevaisuuteen pitkällä tähtäimellä.

Jos taas uskoo että alkanut nousumarkkina jatkuu tästä suhteellisen tasaisesti, ja aiemmin kuvattujen myönteisten ajureiden (spot-ETF, korkosykli, halving) vievän bitcoin-kurssin uuteen ATH:iin jo vuoden 2024 syksyllä, on mahdollista nähdä myös skenaario, jossa ensi joulun aikoihin ETH/BTC-suhde hivottelisi vanhoja huippuja 0,09.

Bitcoinin saavutettua edellisen ATH:n syksyllä 2020, ETH/BTC-suhde kolminkertaistui muutamassa kuukaudessa.


Tällainen ETH/BTC-suhteen puolivälin krouvi tarjoaa näkemystä omaavalle kryptosijoittajalle kiinnostavan pelin paikan. Kimuranttiin tilanteeseen ensisijainen neuvomme on vuoden 2024 alussa seurata 0,05 tukitason mahdollista kestämistä tai pettämistä. Vuoden 2022 TERRA/LUNA-romahduksessa ETH/BTC-suhteen luisu pysähtyi tuohon tasoon. Jos taso alkuvuodesta sattuisi pettämään, ei ole aivan selvää mitä tukitasoja sille olisi tarjolla ennen 0,03 pohjaa.


Mikä skenaario etherin kohdalla lopulta toteutuu, riippuu luonnollisesti paljon kryptomarkkinan kehityksestä kokonaisuutena sekä makrotalouden tapahtumista. On kuitenkin nähtävissä ainakin kaksi puhtaasti etheriin liittyvää mielenkiintoista tapahtumaa, joilla kummallakin on potentiaalia toimia vahvasti potentiaalisena katalyyttina.

1. Ns. Dencun-päivityksen odotetaan tapahtuvan kevään 2024 aikana. Dencun on merkittävä merkkipaalu Ethereum-protokollan kehityksessä. Päivitys implementoi kerralla yhteensä yhdeksän Etherumin ns. muutosaloitetta (Ethereum Improvement Proposal, EIP). Kenties kiinnostavin näistä on EIP-4844, jonka odotetaan lisäävän merkittävästi Ethereumin transaktiokapasiteettia ja alentavan erityisesti layer-2 lohkoketjuille syntyviä gas-maksuja.  Välitöntä positiivista vaikutusta etherin kurssiin Dencunilla ei välttämättä ole, mutta pidemmällä aikavälillä sillä on potentiaalia mahdollistaa merkittävästi uusia käyttötapauksia ja tukea Ethereumin asemaa johtavana älysopimusalustana.

2. Viime vuonna jätettyjen ether spot-ETF-hakemusten käsittelyn takaraja on toukokuussa 2024. Hakijoiden joukossa on bitcoin ETF-hakemusten tavoin finanssijättiläinen BlackRock, jonka historiallinen saldo ETF-hakemusten läpi saamisessa on ollut yli 99%. Erityisesti bitcoin spot-ETF-hakemuksen hyväksymisen jälkeen todennäköisyyksiä ether spot-ETF hyväksynnälle pidetään varsin korkeana.  Bitcoin spot-ETF tavoin ether spot-ETF avaisi etherin sijoituskohteena merkittävällä määrälle uusia sijoittajasegmenttejä. Tämän voisi kuvitella antavan sen kurssille etua erityisesti Ethereumin suorimpia kilpailijoita, kuten Solanaa vastaan.

Erityisen kiinnostava skenaario olisi, mikäli Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron laskujen alkaminen ajoittuisi ether spot-ETF hyväksymisen kanssa samaan aikaan toukokuuhun. Ohjauskoron laskut saattaisivat toimia katalyyttina alt-coinien ylituotolle bitcoiniin nähden, ja spot-ETF saattaisi antaa etherille etua muihin alt-coineihin nähden. Tällöin ether saattaisi kryptomarkkinan sisällä hyvin nousta parhaiten suoritutuvien tokeneiden joukkoon.

Viimeisenä huomiona ennen tämän raportin julkaisua on syytä huomioida, että vuoden 2024 ensimmäiset viikot ovat olleet etherille hyvin vahvoja. Aikavälillä 1-12.1.2024 Ether on vahvistunut dollaria vastaan 11%, bitcoinia vastaan 7% ja muuta kryptomarkkinaa vastaan 15 prosenttia.
Muuta kryptomarkkinaa vastaan tämä nousu saa sen jo hivoittelemaan 20 viikon liukuvaa keskiarvoa. Vahvojen johtopäätösten vetäminen on aivan liian aikaista, ja tulemme pitämään tilannetta silmällä myös siltä varalta, että etherin suhteellinen heikkeneminen olisi jo tullut tältä erää päätökseen ja suunta seuraavaksi ylöspäin.VUODEN 2023 COMEBACK: SOL +900%

Kryptomarkkinan elpymisen ja Bitcoin-dominanssin kasvun jälkeen vuoden 2023 kolmanneksi merkittävimmäksi tapahtumaksi rankkaamme layer-1 Solanan toipumisen vuoden 2022 koettelemuksista, ja lohkoketjun natiivin SOL-tokenin kurssin rakettimaisen nousun. 

Edellisessä nousumarkkinassa 2020-21 Solana oli yksi suurimmista menestystarinoista. Vuoden 2021 tammikuusta marraskuuhun sen kurssi noin 70-kertaistui, ja se nousi markkina-arvojärjestyksessä sijalta 112 aina sijalle 5 asti.

Vuosi 2022 oli kuitenkin brutaali sekä koko Solana-projektille että erityisesti SOL-tokenille. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Solana-lohkoketjua vaivasivat lukuisat tekniset ongelmat, jotka pahimmillaan johtivat lohkoketjun pysähtymiseen.

Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla puolestaan tapahtui maailman kolmanneksi suurimman kryptopörssi FTX:n romahtaminen, jonka oheiskärsijäksi läheisinä pidettyjen yhteyksien vuoksi Solana-projekti osin aiheettomastikin joutui. 

Vuoden 2022 aikana SOL-tokenin kurssi laski marraskuun 2021 kurssihuipusta peräti 96%.

Vuoden 2023 aikana SOL-token on kuitenkin elpynyt voimakkaasti, noin kymmenkertaistaen kurssinsa. Valtaosa kurssinoususta tapahtui vuoden viimeisellä neljänneksellä, jonka aikana kurssi nousi n. 250% prosenttia. Tällä nousulla SOL on tuottanut useita satoja prosentteja sekä kryptomarkkinan keskiarvoa että bitcoinia enemmän. SOL nousikin vuoden aikana markkina-arvoltaan sijalta 19. sijalle 6. asti, mikä on vain sijaa alempi kuin sen sijoitus nousumarkkinan huipulla loppuvuonna 2021.


Solanan nousu (2021 +11 000%), lasku (2022 -94%) ja uusi nousu (2023 +900%)


Minne SOL on sitten menossa vuonna 2024? Ilmeisin tulkinta on, että vuonna 2022 tokenin kurssi laski osin ulkoisista syistä aiheettomankin paljon, ja vuoden 2023 aikana tämä poikkeama olisi pääosin korjaantunut. 

Solanan kurssikehityksestä kiinnostuneen saattaa olla hyödyllistä pitää silmällä myös SOL/ETH-suhteen kehittymistä. Solana ja Ethereum kilpailevat merkittäviltä osin samoista kehittäjistä, sovelluksista, käyttäjistä ja sijoittajista. Vuoden 2023 aikana SOL on vahvistunut etheria vastaan n. 300%, tahdin loppuvuotta kohden kiihtyen. Ennen kuin tämä käyrä osoittaa tasaantumista, on Solanaa vastaan vaikea veikata. 


MUISTA MYÖS VUOSI 2019

Edellä esitetyn mukaisesti, on hyvä mahdollisuus että halvingin jälkeen vuonna 2024 ja mahdollisesti myös vuoden 2025 puolella kryptomarkkinalla nähtäisiin hyvin myönteistä kehitystä. Sitä odotellessa on kuitenkin hyvä palauttaa erityisesti tuoreempien kryptosijoittajien mieliin edellinen Bitcoin halvingia edeltänyt vuosi 2019. Vuoden 2023 tavoin tuolloin lähdettiin toipumaan edeltävän vuoden rajusta markkinalaskusta. Tammikuusta kesäkuuhun 2019 Bitcoinin kurssi nousikin rajusti, yli kolminkertaistuen. Optimistit näkivät jopa mahdollisuuden uuteen kurssiennätykseen poikkeuksellisesti halvingia edeltävänä vuonna.

Optimismi kuitenkin karisi, kun kesäkuun kurssihuipusta nähtiin loppuvuoden aikana noin 60 prosentin kurssilasku. Kvartaalia myöhemmin maaliskuun 2020 “Covid crashissa” joulukuun pohjasta tultiin vielä noin 40% alaspäin. Tästä aallonpohjasta alkoi nousumarkkina, jossa bitcoinin arvo reilussa vuodessa noin kaksinkymmenkertaistui.

Bitcoinin vuoden 2019 "väliralli"


Tämän anekdootin tarkoituksena on muistuttaa mahdollisuudesta, että samantyyppinen kuvio toistuisi tämänkin halvingin yhteydessä. Tässä skenaariossa vuoden nyt loppuvuonna 2023 nähty kurssinousu olisi vuoden 2019 kaltainen “väliralli”, ajoittuen tällä kertaa noin 6kk myöhemmin. Ei olisi täysin yllättävää, mikäli vuoden 2023 nousun ja vahvan optimismin jälkeen esimerkiksi makrotalouden kehitys ei täysin vastaisikaan odotuksia, ja bitcoinin kurssi kävisi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vielä kerran 20 000-30 000 dollarin välillä.

Tällaisessakaan tilanteessa sijoittajan ei tarvitsisi menettää uskoaan tulevaan nousumarkkinaan, sillä kuten 2019 näimme, +-50% korjausliike ennen halvingia on täysin yhteensopiva halvingia seuraavaan nousumarkkinaan. Menestyksekäs kryptosijoittaminen on aina vaatinut volatiliteetin sietämistä, ja kaikista ennusteista suurimman varmuuden voi antaa sen läsnäololle myös ensi vuonna.

LOPPUSANAT


Tässä siis analyysimme vuoden 2024 kryptomarkkinan keskeisimmistä näkymistä. Kryptomarkkinalla tapahtuu tavattoman paljon, ja tämän käsittelyn ulkopuolelle jää vielä runsaasti pienempiä alatrendejä, joihin palaamme tulevissa julkaisuissamme.
Toivomme analyysimme tarjoavan lukijalle ajatuksen ruokaa ja kenties avaavan uusia harkitsemisen arvoisia skenaarioita. Yleiskuvamme on, että vuoden alussa näkymät ovat valoisammat kuin pitkään aikaan, ja on jännittävää lähteä seuraamaan missä määrin vuoteen 2024 laajalti ladatut odotukset lähtevät toteutumaan.

Kryptovaluuttojen kaltaisella, äärimmäisen dynaamisella ja tapahtumarikkaalla markkinnalla vuosi on varsin pitkä aika analysoida tai ennustaa. Tulemmekin pitkin vuotta palaamaan asiaan säännöllisen markkinaseurannan ja -analyysien merkeissä, pitääksemme sinut ajan tasalla ja tukeaksemme perusteltujen sijoituspäätöstesi tekemistä.

Kvarn Research toivottaa sinulle onnellista ja menestyksekästä vuotta 2024!


Kvarn Research-materiaalin sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Research-materiaalin kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Research-materiaalin kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Research-materiaalissa esitetyt tiedot koskevat materiaalin kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa Research-materiaaliin sisältyvän tai Research-materiaalissa viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.