21.2.2023
I
Pulse

Kryptomarkkinan tuotot eriytymässä osakemarkkinoista?

Kuva

Yhdysvaltain inflaatiokehityksestä uutta indikaatiota loppuviikosta

Perjantaina julkaistaan Fedin tarkoin seuraama kuluttajien hintakorin kehitystä kuvaava PCE-indikaattori. Hintojen odotetaan pysyneen koholla, mikä voi aiheuttaa negatiivista hintakehitystä riskimarkkinoille. Pohjaa odotuksille saatiin viime viikon tuottajahintojen odotuksia kovemmasta noususta sekä tammikuun inflaatioluvuista. Moni sijoittaja on jo ladannut odotuksia nopeampaan hintojen laskuun ja sen myötä keskuspankkien politiikan muuttumiseen takaisin elvyttävämpään suuntaan. Odotusten kaltaisina toteutuessaan vuoden ensimmäiset hintaindikaattorit aiheuttavat painetta alkuvuoden aikana nähdylle positiiviselle riskillisten omaisuusluokkien hintakehitykselle. Kuluttajien luottamus sekä yksityinen kulutus ovat kohonneista hinnoista huolimatta kuitenkin samalla aikajaksolla pysyneet korkealla tasolla, mikä on myös osaltaan vaikeuttanut taloudellisen tilanteen arvioimista. Osa sijoittajista on ehtinyt muokkaamaan positionsa koronnostojen loppumisen puolesta ja heille tämä tilanne muodostaa helposti ongelman korkojen noustessa entistä korkeammalle. Markkinahinnoittelu on muuttunut viimeisten parin viikon aikana siten, että nostojen odotetaan jatkuvan pidemmälle vuoteen 2023.

Tällä viikolla julkaistavat edellisen Fedin kokouksen pöytäkirjat antavat lisävalaistusta keskuspankin päätöksenteon taustoista. Kokouksen jälkeen on julkaistu useita positiivisempaa talouskuvaa viestivää indikaattoria. Pöytäkirjoista haetaankin ensisijaisesti selvyyttä siihen, miltä pohjalta Fed tulee lähikuukausina toimimaan tässä, hiukan yllättävässäkin, markkinatilanteessa. Talouden yleisestä kehityksestä, inflaatiosta ja keskuspankkien toiminnasta on ekonomistien keskuudessa alkanut yleistymään ajatus siitä, että on olemassa mahdollisuus talouskasvun jatkumisesta inflaation pysyessä korkealla keskuspankin toimista huolimatta. Tämän skenaarion toteutumiselle on vuoden ensimmäisten kuukausien jälkeen annettava mahdollisuus, mutta lopulta kohonneet korot tulevat hillitsemään talouskasvua. On kuitenkin todettava, että talous on ollut yllättävän sitkeä vallitsevassa tilanteessa ja sitä kautta on myös helppo ymmärtää näiden skenaarioiden nouseminen keskusteluissa vahvemmin esille.

Alla olevassa kuvaajassa on Euroopan 2 vuoden ja 5 vuoden koronvaihtosopimuksen (swap)korko, joka antaa hyvin kuvaa markkinoiden korko-odotuksista. Korkokäyrällä 2 vuoden korko on korkeammalla tasolla kuin 5 vuoden korko, mikä kertoo vahvoista odotuksista koronnostosyklin loppumisen puolesta sekä talouden ajautumisesta heikomman syklin vaiheeseen. Korkojen nousu hinnoittelee kuitenkin korkojen saavuttavan huippunsa vasta aiempia odotuksia myöhäisemmässä vaiheessa. Tilanne on samanlainen myös Yhdysvalloissa, mutta erona Eurooppaan on, että siellä korkokäyrä on vielä jyrkemmin laskeva.

Kuva
Kvarn Research 2023

Kryptosektorilla nähtävissä merkkejä tuottojen eriytymisestä osakemarkkinoiden tuottoihin

Kryptosektorilla hintakehitys on jatkunut vahvana. Korrelaatiot osakemarkkinoiden hintakehitykseen olivat hyvin vahvat käytännössä koko viime vuoden, mutta nyt on nähtävissä merkkejä näiden kahden markkinan lievästä eriytymisestä. Vuosi on tosin vasta aluillaan eikä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ole vielä syytä tehdä, mutta sijoittajan kannalta tämä on tervetullut muutos. Oheisessa kuvaajassa on BTC ja ETH 30 päivän korrelaatiot S&P 500 indeksin kanssa. Korrelaatiot ovat vielä korkealla, mutta suunta on ollut selvästi alaspäin.

Kuva
Kvarn Research 2023

Siemens laski liikkeelle joukkovelkakirjalainan Polygonin lohkoketjussa

Siemens laski liikkeelle ensimmäisen digitalisoidun joukkovelkakirjansa, tullen markkinoille 60m€:n ja maturiteetiltaan vuoden mittaisella lainalla. Jokkovelkakirjan alustana toimi Polygonin julkinen lohkoketju. Digitalisoidun joukkovelkakirjan käyttämisen tavoitteena oli vähentää paperityötä sekä myydä laina suoraan sijoittajille ilman välikäsiä ja samalla testata uudenlaista tapaa kerätä pääomia Saksan kesällä 2021 julkaiseman sähköisia arvopapereita (Electronic Securities Act) koskevan lain puitteissa. Perinteisten pankkitoimijoiden kannalta tämä ei ole välttämättä hyvä uutinen, koska pääomamarkkinoilla on ollut kova kilpailu yritysten lainajärjestelyistä, ja digitalisoidut emissiot haastavat suoraan markkinalla nykyisin olevia toimijoita. Menee varmasti vielä aikaa, ennen kuin emissiot siirtyvät kokonaan digitaaliseen muotoon. Niiden tarjoamat hyödyt yrityksille ovat kuitenkin niin merkittävät, että muutos lienee lopulta vääjäämätön. Kyseessä oli ensimmäisiä tämän kokoluokan yrityksen liikkeeseenlaskema laina ja maksu suoritetaan perinteisillä maksuvälineillä johtuen digitaalisen euron puuttuessa markkinoilta. Siemens ei julkistanut lainan korkoa tai muita yksityiskohtia, mutta emissiota koskevan lehdistötiedotteen voit käydä lukemassa täältä.

Basel Komitea vaatii laajempaa sääntelyä kryptovaroja säilyttäville toimijoille

Vuoden 2025 tammikuusta alkaen kryptovaroja säilyttävät ja vaihdantaa tarjoavat pankit sekä palveluntarjoajat joutuvat tiukempien vakavaraisuusvaatimusten piiriin. Uusi sääntely ja vaatimukset ovat erillisiä nykyisestä MiCA-lainsäädäntöpaketista. EU:ssa käydään tällä hetkellä keskustelua siitä, onko järkevää tehdä kaksi erillistä, vaikkakin yhteensopivaa, lakipakettia vai tulisiko sääntelyn eri kokonaisuudet yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Näyttäisi siltä, että MiCA-paketti menee eteenpäin omana polkunaan astuen voimaan vuoden 2024 alusta. Basel Komitean ehdottamat sääntelykokonaisuudet viedään läpi erikseen ja ne astuisivat voimaan vuotta myöhemmin, vuoden 2025 aikana. Kysyntä kryptovarojen pankkisäilytykselle on voimakkaasti kasvamassa ja siksi MiCA:n läpivieminen on ehdottoman tärkeää. Kryptosektorin kasvaessa vaatimukset vakavaraisuustasojen näkökulmasta tulevat joka tapauksessa ajantasaisesti täytetyksi vuoden 2025 aikana.

Mukavaa viikkoa kaikille!

Kvarnin tiimi