14.3.2024
I
Token-esittelyt

Token-esittely: Uniswap (UNI)

Mikä on Uniswap?

Uniswap on hajautettu kryptotokenien vaihdantaprotokolla. Se on siis kryptopörssi, jossa käyttäjät voivat käydä kauppaa kryptotokeneilla, ilman luottamusta toisiinsa tai keskitettyyn välittäjään. Sen toiminta perustuu lohkoketjua hyödyntäviin älysopimuksiin, jotka suorittavat etukäteen ohjelmoidut toimenpiteet automaattisesti. 

Perinteisistä keskitetyistä pörsseistä poiketen Uniswap ei perustu ns. tilauskirjaan (order book). Sen sijaan tokeneiden välinen vaihtokurssi perustuu likviditeettipooleihin (liquidity pools), joissa kahden kryptotokenin suhde pysyy koko ajan vakiona. Tokeneita voidaan siis vaihtaa pareittain, eikä niitä osakekaupan tavoin ole välissä tarvetta muuttaa dollareiksi.

Tokenien vaihtamisen lisäksi käyttäjät voivat tarjota omia tokeneitaan likviditeettipoolehin. Tokeneiden asettajia kutsutaan likviditeetin tarjoajiksi (liquidity provider, LP). LP siis toteuttavat perinteisten pörssien market makerin roolia, tarjoten kaupankäyntiin tarvttavan likviditeetin. LP:t saavat palkkioksi likviditeetin tarjoamisesta osuuden kyseisessä poolissa käydyistä kaupoista maksetuista kaiupankäyntipalkkioista (exchange fee).
Uniswap-protokollan toimintaperiaate. Lähde: uniswap.org


Uniswap on toistaiseksi havainnollisimpia esimerkkejä, millaisia hajautettuja sovelluksia (decentralized applications, dApps) lohkoketjuteknologialla voidaan toteuttaa. Se tarjoaa täysin itsenäisesti ilman keskitettyä välittäjää toimivan pörssin, jonka toiminta on täysin läpinäkyvää, ennustettavaa ja kenen tahansa auditoitavissa. Vaikka tällä hetkellä kaupankäynnin kohteet ovat kaikki eri kryptoprotokollien tokeneita, eikä protokollalla täten vielä ole juuri käyttöä kryptosijoittamisen ulkopuolella, on se merkittävä proof-of-concept hajautetun kaupankäynnin toteuttamiskelpoisuudessa. Tulevaisuudessa Uniswapin kaltaisella protokollalla mikä tahansa tokenisoitu omaisuus, kuten esimerkiksi osakkeet tai velkakirjat, voisi olla hajautetun kaupankäynnin kohteena ilman keskitettyä välittäjää.


Uniswapin kilpailijat

Uniswap on tällä hetkellä selkeästi maailman suurin DEX-protokolla. Sen TVL (total valued locked) on kirjoitushetkellä yli kaksinkertainen seuraavaksi suurimpaan Curveen verrattuna, ja muodostaa noin 30% hajautettujen pörssien kokonais TVL:sta. DeFi on kuitenkin yksi kryptoalan eniten kiinnostusta herättävistä sektoreista, ja Uniswap kohtaa jatkuvasti kovenevaa kilpailua uusien haastajien muodossa. 

Näkemyksemme mukaan Uniswapin menestys on suurelta osin yhteydessä sen pohjana toimivan Ethereum-ekosysteemin menestymiseen. Mikäli Ethereum säilyttää asemansa älysopimusprotokollien selvänä valtiaana, on myös Uniswapilla hyvä mahdollisuus pysyä selkeästi suurimpana hajautettuna pörssinä. Mikäli taas esimerkiksi Solana pystyy vakavasti haastamaan Etehreumia maailman suurimman älysopimusprotokollan asemasta, on mahdollista että vastaavasti jokin Solanan päälle rakennettu hajautettu pörssi (esim. Jupiter) voisi olla vakavasti otettava haastaja Uniswapille sen kategorian ykköspaikasta.Mikä on UNI-token?

Uniswap-protokollan token on nimeltään UNI. UNI on luonteeltaan ns. hallinto-token (governance token), eli sen ensisijainen käyttötarkoitus on tarjota mahdollisuus osallistua Uniswap-protokollan hallintoa ja kehittämistä koskeviin päätöksiin. 

UNI-tokenin omistamiseen ei pitkään liittynyt varsinaista ansaintalogiikkaa, mutta tämä on kirjoitushetkellä (maaliskuu 2024) mahdollisesti juuri muuttumassa. Mikäli Uniswap Foundationin juuri jättämä hallintoehdotus (governance proposal) hyväksytää tokenien omistajien äänestyksessä, pääsevät UNI-tokeneitaan steikanneet tai delegoineet tokenin omistajat osaksi Uniswap-protokollan keräämistä kaupankäyntipalkkioista. Tämä muutos tekee UNI-tokenista selkeästi kassavirtaa tuottavan tokenin, jonka tulevia kassavirtoja on mahdollista mallintaa.

UNI-tokenin potentiaali

Uniswap oli yksi vuosien 2020-2021 nousumarkkinan kuumimpia kryptoprojekteja. Nousumarkkinan päätyttyä vuoden 2021UNI-token kuitenkin alkoi johdonmukaisesti heikentyä muuta kryptomarkkinaa vastaan, mitä ilmentää sen markkina-arvo-osuuden pienentyminen (kts.kuva)

UNI-tokenin osuus koko kryptomarkkinan markkina-arvosta 2021-2024

Kirjoitushetkellä (maaliskuu 2024) on kuitenkin nähtävissä varovaisia merkkejä, että UNI-tokenin heikentyminen saattaisi olla tullut päätökseensä. Edellä mainittu kaupankäyntipalkkioiden jakamista koskeva hallintoehdotus kasvattaa merkittävästi tokenin omistamisen taloudellisia kannustimia. Näiden kannustimien merkitys kasvaisi erityisesti siinä tapauksessa, että kryptomarkkinan yleinen noususuunta jatkuu, DeFi-aktiviteetti kasvaa ja uusin v4 versio auttaa Uniswapia pysymään kilpailukykyisenä muihin hajautettuihin kaupankäyntiprotokolliin verrattuna.

Mikäli Uniswapin kurssi saavuttaisi nousumarkkinassa esimerkiksi. vuoden 2021 huipputasonsa, tarkottaisi se kurssin noin kolminkertaistumista kirjoitushetkestä. Toisaalta, mikäli kryptomarkkinan kokonaisarvo tässä markkinasyklissä olisi odotetusti 2-3 kertainen edelliseen vuoden 2021 noin kolmeen miljardiin dollariin nähden ja Uniswap pystyisi saavuttamaan aiemman osuutensa kokonaisarvosta, voisi kerroin nykyhetken kurssiin nähden olla huomattavasti korkeampikin.

UNI-tokenin kurssi 2021-2024Kvarn Research-materiaalin sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään Kvarn Research-materiaalin kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Research-materiaalin kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarnin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Research-materiaalissa esitetyt tiedot koskevat materiaalin kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa Research-materiaaliin sisältyvän tai Research-materiaalissa viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.